Zoznam 
Zápisnica
PDF 283kWORD 80k
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Právny štát v Rumunsku (rozprava)
 4.Diskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)
  
9.5.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  
9.6.Sadzby dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)
  
9.7.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy (hlasovanie)
  
9.8.Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania (hlasovanie)
  
9.9.Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava)
 15.Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) ***I (rozprava)
 16.Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu ***I (rozprava)
 17.Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I (rozprava)
 18.Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov (rozprava)
 21.Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (rozprava)
 22.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 23.Predloženie dokumentov
 24.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

V rozprave vystúpila Cécile Kashetu Kyenge.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei a Urszula Krupa v mene skupiny ECR o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel a Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody v mene skupiny S&D o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, konkrétne o prípade Charty 97 (B8-0457/2018).

II.   Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes a Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (B8-0469/2018).

III.   Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei a Urszula Krupa v mene skupiny ECR o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen v mene skupiny S&D o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen a Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc a Inese Vaidere v mene skupiny PPE o hromadnom svojvoľnom zatýkaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (B8-0468/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Právny štát v Rumunsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát v Rumunsku (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Viorica Dăncilă (predsedníčka rumunskej vlády).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE a Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Dan Nica, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku predchádzajúcemu rečníkovi (predsedajúci poznamenal, že nejde o otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky a Marek Jurek k priebehu rozpravy (predsedajúci poskytol spresnenia).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (poslední traja rečníci k priebehu rozpravy) (predsedajúci poskytol spresnenia každému rečníkovi), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek k priebehu rozpravy, Siegfried Mureşan a Ioan Mircea Paşcu.

Vystúpili: Viorica Dăncilă, Frans Timmermans a Juliane Bogner-Strauss.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


4. Diskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s estónskym premiérom Jürim Ratasom o budúcnosti Európy (2018/2731(RSP))

Predseda vystúpil s krátky vyhlásením, aby uviedol rozpravu. Zároveň privítal Helen McEntee, ministerku pre európske záležitosti Írska.

V rozprave vystúpil Jüri Ratas (predseda estónskej vlády).

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Peter Lundgren v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Jüri Ratas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo a Arne Lietz.

V rozprave vystúpil Jüri Ratas.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda


5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.33 h.


6. Zloženie Parlamentu

Príslušné švédske úrady oznámili, že Anders Sellström bol s účinnosťou od 3. októbra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Larsa Adaktussona.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Anders Sellström zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Angelo Ciocca.


7. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 1. októbra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 1.10.2018).

Výbor ECON tak mohol po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Giulia Moi.


8. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 2 zápisnice zo dňa 2.10.2018) bolo oznámené korigendum (P8_TA-PROV(2018)0310(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0366)


9.2. DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0367)


9.3. Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0368)


9.4. Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0369)

Vystúpila Soledad Cabezón Ruiz (spravodajkyňa) po hlasovaní so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


9.5. Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0370)

Vystúpila Miriam Dalli (spravodajkyňa) po hlasovaní so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


9.6. Sadzby dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0371)


9.7. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0442/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0372)


9.8. Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0397/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0373)


9.9. Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0399/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0374)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó a Seán Kelly

Správa: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld a José Inácio Faria

Správa: Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria a John Howarth

Správa: Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Notis Marias

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt a Zoltán Balczó

Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil a Adam Szejnfeld.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.46 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava)

Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (2017/2864(RSP))

V rozprave vystúpila Laura Agea, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou EFDD.

Vystúpili: Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sofia Ribeiro v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić a Danuta Jazłowiecka.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri a Elena Gentile.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.


15. Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), António Marinho e Pinto (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Diane James – nezaradená poslankyňa, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios a Lampros Fountoulis.

Vystúpili: Věra Jourová a Axel Voss.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


16. Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Innocenzo Leontini v mene skupiny PPE, Emilian Pavel v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev a Maria Grapini.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpila Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios a Notis Marias.

Vystúpili: Věra Jourová a Nathalie Griesbeck.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


17. Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati a Eva Maydell.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias a József Nagy.

Vystúpili: Andrus Ansip a Anna Maria Corazza Bildt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


18. Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Riziká prania špinavých peňazí v bankovom sektore EÚ (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR a Petr Ježek v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Brian Hayes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili David Coburn a Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Věra Jourová a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.


19. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Anders Sellström

podvýbor pre ľudské práva: Anders Sellström

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: Anders Sellström

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


20. Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Núdzová humanitárna situácia v Stredozemí: podpora miestnych a regionálnych orgánov (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Eleonora Forenza a Ana Miranda, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Miguel Urbán Crespo, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Terese Jiménez-Becerrilovej Barriovej, ktorá odpovedala na otázku, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé a Julie Ward.

Vystúpili: Günther Oettinger a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.


21. Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici a Jens Geier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ingeborg Gräßle v mene výboru CONT o boji proti colným podvodom a ochrane vlastných zdrojov EÚ (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


22. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre grafický papier a kritériá environmentálnej značky EÚ pre tissue papier a výrobky z tissue papiera (D057037/02 – 2018/2848(RPS) – lehota: 7. decembra 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (D058117/01 – 2018/2865(RPS) – lehota: 26. októbra 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN


23. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2018 – ESVČ (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 3/2018 - Európsky ombudsman (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 23/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 24/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 25/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 26/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 27/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2018 – Výbor regiónov (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 22/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


24. Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 19/2018 - Oddiel III – Komisia;

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov INF 1/2018 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť;

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov N3/2018 – Európsky ombudsman;

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov INF 2/2018 – Výbor regiónov;

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 19/2018, DEC 20/2018 - Oddiel III – Komisia;

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov V/AB-10/C/18 – Európsky dvor audítorov.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 628.017/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.42 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia