Kazalo 
Zapisnik
PDF 275kWORD 79k
Sreda, 3. oktober 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Pravna država v Romuniji (razprava)
 4.Razprava s predsednikom estonske vlade Jürijem Ratasom o prihodnosti Evrope (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava Parlamenta
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)
 8.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 9.Čas glasovanja
  9.1.Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.DDV: obdobje uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti ter mehanizma za hiter odziv * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Upravno sodelovanje na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (glasovanje)
  9.5.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (glasovanje)
  9.6.Stopnje davka na dodano vrednost * (glasovanje)
  9.7.Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (glasovanje)
  9.8.Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (glasovanje)
  9.9.Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Minimalni dohodek za pravično Evropo: državljanska pravica (tematska razprava)
 15.Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ***I (razprava)
 16.Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi ***I (razprava)
 17.Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji ***I (razprava)
 18.Tveganja pranja denarja v bančnem sektorju EU (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Humanitarna kriza v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom (razprava)
 21.Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU (razprava)
 22.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 23.Predložitev dokumentov
 24.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.05.

Govorila je: Cécile Kashetu Kyenge.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Poslabšanje medijske svobode v Belorusiji, zlasti primer Listine 97 (2018/2861(RSP))

—   Karol Karski, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Bolesław G. Piecha, Monica Macovei in Urszula Krupa, v imenu skupine ECR, o poslabšanju medijske svobode v Belorusiji, zlasti o primeru Listine 97 (B8-0451/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, o poslabšanju medijske svobode v Belorusiji, zlasti o primeru Listine 97 (B8-0452/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel in Michel Reimon, v imenu skupine Verts/ALE, o poslabšanju medijske svobode v Belorusiji, zlasti o primeru Listine 97 (B8-0453/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Clare Moody, v imenu skupine S&D, o poslabšanju medijske svobode v Belorusiji, zlasti o primeru Listine 97 (B8-0454/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez in Lola Sánchez Caldentey, v imenu skupine GUE/NGL, o poslabšanju medijske svobode v Belorusiji, zlasti o primeru Listine 97 (B8-0455/2018);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Francisco José Millán Mon, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE, o poslabšanju medijske svobode v Belorusiji, zlasti o primeru Listine 97 (B8-0457/2018).

II.   Združeni arabski emirati, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (2018/2862(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ana Miranda, Igor Šoltes in Michel Reimon, v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo, o Združenih arabskih emiratih, zlasti o položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (B8-0456/2018);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei, Urszula Krupa in Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR, o Združenih arabskih emiratih, zlasti o položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (B8-0458/2018);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D, o Združenih arabskih emiratih, zlasti o položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (B8-0459/2018);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, o Združenih arabskih emiratih, zlasti o položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (B8-0462/2018);

—    Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva in Marina Albiol Guzmán, v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Združenih arabskih emiratih, zlasti o položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (B8-0467/2018);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere in Ramón Luis Valcárcel Siso, v imenu skupine PPE, o Združenih arabskih emiratih, zlasti o položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (B8-0469/2018).

III.   Množična samovoljna pridržanja Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (2018/2863(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Heidi Hautala, Michel Reimon et Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE, o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (B8-0460/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Raffaele Fitto, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Branislav Škripek, Monica Macovei in Urszula Krupa, v imenu skupine ECR, o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (B8-0461/2018);

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (B8-0463/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Jo Leinen v imenu skupine S&D, o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (B8-0464/2018);

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (B8-0465/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen in Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (B8-0466/2018);

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Ivana Maletić, Romana Tomc, Inese Vaidere, v imenu skupine PPE, o množičnih samovoljnih pridržanjih Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (B8-0468/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Pravna država v Romuniji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pravna država v Romuniji (2018/2844(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorila je: Viorica Dăncilă (predsednica romunske vlade).

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, in Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Steven Woolfe samostojni poslanec, Dan Nica, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, James Carver, ki je z dvigom modrega kartončka slednjemu postavil vprašanje (predsedujoči je ugotovil, da ni šlo za vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka), Sophia in 't Veld, Harald Vilimsky in Marek Jurek o poteku razprave (predsedujoči je dal pojasnila).

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Roberta Metsola, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Reinhard Bütikofer, John Stuart Agnew, Răzvan Popa, Emilian Pavel, Maria Grapini (zadnji trije o poteku razprave) (predsedujoči je vsakemu posebej dal pojasnila), Eleftherios Synadinos, Marek Jurek o poteku razprave, Siegfried Mureşan in Ioan Mircea Paşcu.

Govorili so Viorica Dăncilă, Frans Timmermans in Juliane Bogner-Strauss.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


4. Razprava s predsednikom estonske vlade Jürijem Ratasom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom estonske vlade Jürijem Ratasom o prihodnosti Evrope (2018/2731(RSP))

Predsednik je začel razpravo s kratko izjavo, v kateri je tudi izrazil dobrodošlico ministrici za evropske zadeve republike Irske Helen McEntee.

Govoril je: Jüri Ratas (predsednik estonske vlade).

Govoril je: Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Peter Lundgren v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Rolandas Paksas v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine (prvi del) ENF, in Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec.

Govoril je: Jüri Ratas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Urmas Paet, Reinhard Bütikofer, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Eva Maydell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Evelyn Regner, Indrek Tarand, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Lara Comi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Alojz Peterle, Nicola Caputo in Arne Lietz.

Govoril je: Jüri Ratas.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik


5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.33.


6. Sestava Parlamenta

Pristojni švedski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Larsa Adaktussona za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Anders Sellström z začetkom veljavnosti dne 3. oktobra 2018.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Anders Sellström polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Govoril je: Angelo Ciocca.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (odobritev)

Predsedujoči je obvestil, da ni prejel zahteve ene ali več političnih skupin oziroma števila poslancev, ki dosega vsaj srednji prag, v zvezi z odločitvijo o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašeno v zapisniku seje v ponedeljek 1. oktobra 2018 (točka 9 zapisnika z dne 1.10.2018).

Odbor ECON je torej lahko začel pogajanja po preteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.

°
° ° °

Govorila je: Giulia Moi.


8. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P8_TA-PROV(2018)0310(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 2 zapisnika z dne 2.10.2018).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami [COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0366)


9.2. DDV: obdobje uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti ter mehanizma za hiter odziv * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV [COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0367)


9.3. Upravno sodelovanje na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence [COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0368)


9.4. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0369)

Govorila je Soledad Cabezón Ruiz (poročevalka), po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.5. Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0370)

Govorila je Miriam Dalli (poročevalka), po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


9.6. Stopnje davka na dodano vrednost * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost [COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0371)


9.7. Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0442/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0372)


9.8. Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0397/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0373)


9.9. Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0399/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0374)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jeppe Kofod - A8-0280/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó in Seán Kelly

Poročilo: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0289/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Zoltán Balczó, Adam Szejnfeld in José Inácio Faria

Poročilo: Miriam Dalli - A8-0287/2018
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, José Inácio Faria in John Howarth

Poročilo: Tibor Szanyi - A8-0279/2018
Morten Messerschmidt, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Notis Marias

Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe - B8-0442/2018
Morten Messerschmidt in Zoltán Balczó

Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov - B8-0397/2018
Jan Zahradil

Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja - B8-0399/2018
Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Miguel Viegas, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, Jan Zahradil in Adam Szejnfeld.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.46.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Minimalni dohodek za pravično Evropo: državljanska pravica (tematska razprava)

Minimalni dohodek za pravično Evropo: državljanska pravica (2017/2864(RSP))

Govorila je Laura Agea za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina EFDD.

Govorili sta Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Sofia Ribeiro v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Romana Tomc, Sergio Gutiérrez Prieto, Bernd Kölmel, Jasenko Selimovic, Florent Marcellesi, Patrick Le Hyaric, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Geoffroy Didier, Brando Benifei, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Bronis Ropė, João Pimenta Lopes, Auke Zijlstra, Dobromir Sośnierz, Ádám Kósa, Evelyn Regner, Joachim Starbatty, Ivo Vajgl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steeve Briois, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Angel Dzhambazki, Deirdre Clune, Michael Detjen, Ruža Tomašić in Danuta Jazłowiecka.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Sergio Gaetano Cofferati, Adam Szejnfeld, Bogusław Liberadzki, Miapetra Kumpula-Natri in Elena Gentile.

Govorili sta Marianne Thyssen in Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.


15. Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A8-0320/2017)

Axel Voss je predstavil poročilo.

Govorila je: Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Ingeborg Gräßle (pripravljavka mnenja odbora CONT), António Marinho e Pinto (pripravljavec mnenja odbora JURI), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Diane James samostojna poslanka, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Caterina Chinnici, Iris Hoffmann in Maria Grapini.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Georgios Epitideios in Lampros Fountoulis.

Govorila sta Věra Jourová in Axel Voss.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 4.10.2018.


16. Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Nathalie Griesbeck je predstavila poročilo.

Govorila je: Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Pavel Svoboda (pripravljavec mnenja odbora JURI), Innocenzo Leontini v imenu skupine PPE, Emilian Pavel v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jeroen Lenaers, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev in Maria Grapini.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorila je: Elly Schlein.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ruža Tomašić, Lampros Fountoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios in Notis Marias.

Govorili sta Věra Jourová in Nathalie Griesbeck.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 4.10.2018.


17. Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Anna Maria Corazza Bildt je predstavila poročilo.

Govoril je: Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Zdzisław Krasnodębski (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Jasenko Selimovic, Jean-Luc Schaffhauser, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Anna Maria Corazza Bildt, Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Virginie Rozière, Antanas Guoga, Sergio Gaetano Cofferati in Eva Maydell.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili José Inácio Faria, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Notis Marias in József Nagy.

Govorila sta Andrus Ansip in Anna Maria Corazza Bildt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 4.10.2018.


18. Tveganja pranja denarja v bančnem sektorju EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Tveganja pranja denarja v bančnem sektorju EU (2018/2860(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Luděk Niedermayer v imenu skupine (prvi del) PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine (prvi del) S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine (prvi del) ECR in Petr Ježek v imenu skupine (prvi del) ALDE.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Brian Hayes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Pervenche Berès, Notis Marias, Molly Scott Cato, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila David Coburn in Elmar Brok, Miguel Urbán Crespo, Barbara Kappel, Othmar Karas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold, Evelyn Regner, Ernest Urtasun, Martin Schirdewan, Emil Radev, Ramón Jáuregui Atondo, Jordi Solé in Stanislav Polčák.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Seán Kelly in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Věra Jourová in Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.


19. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor AFET: Anders Sellström

Pododbor za človekove pravice: Anders Sellström

Delegacija za odnose z Afganistanom: Anders Sellström

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


20. Humanitarna kriza v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Humanitarna kriza v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom (2018/2854(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Eleonora Forenza in Ana Miranda, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, in Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ki je odgovorila na vprašanje, ki ji ga je z dvigom modrega kartončka postavil Miguel Urbán Crespo, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Udo Voigt, Innocenzo Leontini, Sylvie Guillaume, Notis Marias, Ernest Urtasun, Eleonora Forenza, Georgios Epitideios, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Marisa Matias in Brando Benifei.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili José Inácio Faria, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák, Jordi Solé in Julie Ward.

Govorila sta Günther Oettinger in Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.


21. Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU (razprava)

Izjava Komisije: Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU (2018/2747(RSP))

Günther Oettinger (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Jonathan Bullock v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inés Ayala Sender, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici in Jens Geier.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je: Günther Oettinger.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Ingeborg Gräßle, v imenu odbora CONT, o boju proti carinskim goljufijam in zaščiti lastnih sredstev EU (2018/2747(RSP)) (B8-0400/2018)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 4.10.2018.


22. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Sklep Komisije o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje grafičnemu papirju ter meril za podelitev znaka EU za okolje vpojnemu papirju in izdelkom iz vpojnega papirja (D057037/02 - 2018/2848(RPS) - rok: 7 december 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (D058117/01 - 2018/2865(RPS) - rok: 26 oktober 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN


23. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Pedlog prerazporeditve proračunskih sredstev št. 1/2018 – ESZD (N8-0093/2018 - C8-0411/2018 - 2018/2228(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev 3/2018 - Evropski varuh človekovih pravic (N8-0094/2018 - C8-0414/2018 - 2018/2229(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0095/2018 - C8-0418/2018 - 2018/2231(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0096/2018 - C8-0419/2018 - 2018/2232(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0097/2018 - C8-0420/2018 - 2018/2233(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 26/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0098/2018 - C8-0421/2018 - 2018/2234(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 27/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0099/2018 - C8-0422/2018 - 2018/2235(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 3/2018 - Odbor regij (N8-0102/2018 - C8-0428/2018 - 2018/2238(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0103/2018 - C8-0429/2018 - 2018/2239(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


24. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

V skladu s členom 31(6) finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve odobritev DEC 19/2018 - Oddelek III – Komisija;

V skladu s členom 25 finančne uredbe je odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi odobritev INF 1/2018 - Evropska služba za zunanje delovanje;

V skladu s členom 25 finančne uredbe je odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi odobritev N3/2018 - Evropski varuh človekovih pravic;

V skladu s členom 25 finančne uredbe je odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi odobritev INF 2/2018 – Odbor regij;

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je odbor za proračun sklenil, da bo odobril prerazporeditve odobritev Evropske komisije DEC 19/2018, DEC 20/2018 - Oddelek III – Komisija;

V skladu s členom 25 finančne uredbe je odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi odobritev V/AB-10/C/18 – Evropsko računsko sodišče.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 628.017/OJJE).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.42.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov