Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

3. Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Jemenie (2018/2853(RSP))

Debata odbyła się dnia 2 października 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 2.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein i Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa i Fernando Ruas, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná i Maria Lidia Senra Rodríguez, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 4.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności