Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 4. oktober 2018 - Strasbourg

3. Razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Jemnu (2018/2853(RSP))

Razprava je potekala dne 2. oktobra 2018 (točka 14 zapisnika z dne 2.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska in Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein in Enrique Guerrero Salom, v imenu skupine S&D, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa in Fernando Ruas, v imenu skupine PPE, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon in Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas in Fabio Massimo Castaldo, v imenu skupine EFDD, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná in Maria Lidia Senra Rodríguez, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 4.10.2018.

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov