Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

3. Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen (2018/2853(RSP))

Debatten hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 14 i protokollet av den 2.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein och Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa och Fernando Ruas, för PPE-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná och Maria Lidia Senra Rodríguez, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 4.10.2018.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy