Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2861(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0455/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0455/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.1. Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0451/2018

(αντικαθιστά τις B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0375)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0455/2018 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου