Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2862(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0458/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.2

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0456/2018

(αντικαθιστά τις B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir και Monica Macovei.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0376)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0458/2018 και B8-0469/2018 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου