Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2863(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0466/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0466/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.3. Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0460/2018

(αντικαθιστά τις B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0377)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0466/2018 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου