Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk

7.9. Situace v Jemenu (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0444/2018

(nahrazující B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

předložen těmito poslanci:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom a Elena Valenciano za skupinu S&D;

— Charles Tannock a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat a Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0383)

Vystoupení

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí