Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.9. Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0444/2018

(αντικαθιστά τις B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

— Charles Tannock και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat και Marie-Pierre Vieu, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0383)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Tannock προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου