Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. oktoober 2018 - Strasbourg

7.9. Olukord Jeemenis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0444/2018

(asendades B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

— Charles Tannock ja Raffaele Fitto, fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat ja Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0383)

Sõnavõtud

Charles Tannock esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika