Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. lokakuuta 2018 - Strasbourg

7.9. Jemenin tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0444/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

— Charles Tannock ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat ja Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0383)

Puheenvuorot:

Charles Tannock esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tämän suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, joten sitä ei hyväksytty.

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö