Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 4. listopada 2018. - Strasbourg

7.9. Stanje u Jemenu (glasovanje)
CRE

Prijedlozi rezolucija B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0444/2018

(koji zamjenjuje B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas et Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom et Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

— Charles Tannock et Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl et Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand et Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat et Marie-Pierre Vieu, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0383)

Govorili su:

Charles Tannock podnio je usmeni amandman na amandman 3. Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti