Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras

7.9. Padėtis Jemene (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0444/2018

(keičia B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas et Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom et Elena Valenciano S&D frakcijos vardu;

— Charles Tannock et Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl et Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand et Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat et Marie-Pierre Vieu GUE/NGL frakcijos vardu;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0383)

Kalbėjo:

Charles Tannock pateikė pakeitimo 3 žodinį pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika