Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

7.9. De situatie in Jemen (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0444/2018

(ter vervanging van B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

ingediend door de volgende leden:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie;

— Charles Tannock en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat en Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0383)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock, die een mondeling amendement op amendement 3 indiende. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid