Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg

7.9. Situația din Yemen (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0444/2018

(care înlocuiește B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

depusă de următorii deputați:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

— Charles Tannock și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat și Marie-Pierre Vieu, în numele Grupului GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0383)

Intervenții

Charles Tannock a prezentat un amendament oral la amendamentul 3. Peste 40 de deputați s-au opus luării în considerate a acestui amendament oral, drept pentru care nu a fost reținut.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate