Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg

7.9. Situácia v Jemene (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0444/2018

(nahrádzajúci B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

podaný týmito poslancami:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom a Elena Valenciano v mene skupiny S&D;

— Charles Tannock a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat a Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0383)

Vystúpenia:

Charles Tannock predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3. Tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac než 40 poslancov.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia