Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

7.9. Situationen i Jemen (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0444/2018

(ersätter B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom och Elena Valenciano, för S&D-gruppen;

— Charles Tannock och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat och Marie-Pierre Vieu, för GUE/NGL-gruppen;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0383)

Inlägg:

Charles Tannock lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledmöter motsatte sig detta.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy