Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0451/2018

(ter vervanging van B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Clare Moody, namens de S&D-Fractie;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0375)

(Ontwerpresolutie B8-0455/2018 komt te vervallen.)


7.2. De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0456/2018

(ter vervanging van B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

ingediend door de volgende leden:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir en Monica Macovei.

Aangenomen (P8_TA(2018)0376)

(Ontwerpresoluties B8-0458/2018 en B8-0469/2018 komen te vervallen.)


7.3. Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0460/2018

(ter vervanging van B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Jo Leinen, namens de S&D-Fractie;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić en Bas Belder, namens de ECR-Fractie;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0377)

(Ontwerpresolutie B8-0466/2018 komt te vervallen.)


7.4. Pakket strategie inzake overheidsopdrachten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het pakket strategie inzake overheidsopdrachten [2017/2278(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0378)


7.5. EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0379)


7.6. Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0380)


7.7. Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0381)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt (rapporteur) voorafgaand aan de stemming.


7.8. De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0443/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0382)

(Ontwerpresoluties B8-0472/2018, B8-0473/2018 en B8-0474/2018/rev komen te vervallen.)


7.9. De situatie in Jemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0444/2018

(ter vervanging van B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

ingediend door de volgende leden:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie;

— Charles Tannock en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat en Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0383)

Het woord werd gevoerd door:

Charles Tannock, die een mondeling amendement op amendement 3 indiende. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.


7.10. Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0400/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0384)

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid