Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0451/2018

(ersätter B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0375)

(Resolutionsförslag B8-0455/2018 bortföll.)


7.2. Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0456/2018

(ersätter B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Marina Albiol Guzmán, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir och Monica Macovei.

Antogs (P8_TA(2018)0376)

(Resolutionsförslagen B8-0458/2018 och B8-0469/2018 bortföll.)


7.3. Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0460/2018

(ersätter B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jo Leinen, för S&D-gruppen;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Bas Belder, för ECR-gruppen;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0377)

(Resolutionsförslag B8-0466/2018 bortföll.)


7.4. Paketet om strategin för offentlig upphandling (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om paketet om strategin för offentlig upphandling [2017/2278(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0378)


7.5. EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0379)


7.6. Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0380)


7.7. Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0381)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


7.8. EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0443/2018

Antogs (P8_TA(2018)0382)

(Resolutionsförslagen B8-0472/2018, B8-0473/2018 och B8-0474/2018/rev bortföll.)


7.9. Situationen i Jemen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0444/2018

(ersätter B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom och Elena Valenciano, för S&D-gruppen;

— Charles Tannock och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat och Marie-Pierre Vieu, för GUE/NGL-gruppen;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0383)

Inlägg:

Charles Tannock lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledmöter motsatte sig detta.


7.10. Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0400/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0384)

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy