Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение. В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Назначаване на управителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG, ECON

- Назначаване на заместник управителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG, ECON

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно „италианското звучене“ (B8-0353/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно необходимостта работодателите на чужди граждани от държави извън ЕС да участват с вноски в обучението на европейските граждани и безработни (B8-0354/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde и Jean-Luc Schaffhauser. Предложение за резолюция относно прилагането на смъртното наказание на Исра Ал-Гомгам в Саудитска Арабия (B8-0356/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно по-широката употреба на биоразградими пластмаси в селското стопанство (B8-0357/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно противотуморната терапия Car-T (B8-0358/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност