Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων· του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια· του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων· του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά· και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG, ECON

- Διορισμός του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG, ECON

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την «ιταλικοποίηση» των ονομασιών προϊόντων («Italian sounding») (B8-0353/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη οι εργοδότες μη ευρωπαίων αλλοδαπών εργαζομένων να συμβάλλουν στην κατάρτιση των ευρωπαίων πολιτών και ανέργων (B8-0354/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde και Jean-Luc Schaffhauser. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής στην Israa Al-Ghomgham στη Σαουδική Αραβία (B8-0356/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευρύτερη χρήση βιοαποδομήσιμων πλαστικών στη γεωργία (B8-0357/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντικαρκινική θεραπεία Car-T (B8-0358/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου