Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. oktoober 2018 - Strasbourg

14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- EFSI tegevdirektori ametisse nimetamine (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

- EFSI tegevdirektori asetäitja ametisse nimetamine (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek itaaliapäraste tootenimetuste kohta (B8-0353/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta panna väljastpoolt ELi pärit välismaalaste tööandjad osalema ELi kodanike ja töötute koolitamises (B8-0354/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde ja Jean-Luc Schaffhauser. Resolutsiooni ettepanek surmanuhtluse kohaldamise kohta Israa Al-Ghomghamile Saudi Araabias (B8-0356/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek biolaguneva plasti laiema kasutuse kohta põllumajanduses (B8-0357/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek vähivastase CAR-T ravi kohta (B8-0358/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika