Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. lokakuuta 2018 - Strasbourg

14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG, ECON

- ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG, ECON

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys italialaisilta kuulostavien tuotenimien käytöstä (”Italian sounding”) (B8-0353/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys tarpeesta saada ulkomaalaisten, muiden kuin eurooppalaisten työntekijöiden työnantajat osallistumaan unionin kansalaisten ja eurooppalaisten työttömien koulutukseen (B8-0354/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde ja Jean-Luc Schaffhauser. Päätöslauselmaesitys kuolemantuomion langettamisesta Israa Al-Ghomghamille Saudi-Arabiassa (B8-0356/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys biohajoavien muovien laajemmasta käytöstä maanviljelyssä (B8-0357/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys CAR-T-terapiasta syöpähoitona (B8-0358/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö