Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris - Strasbūra

14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 – 2017/0230(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padome lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

- ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par produktiem, kuru nosaukums atgādina Itālijā ražotus produktus (B8-0353/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību darba devējiem, kuri nodarbina ārzemniekus, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi, dot savu ieguldījumu Eiropas pilsoņu un bezdarbnieku apmācībā (B8-0354/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde un Jean-Luc Schaffhauser. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nāvessoda piespriešanu Israa Al-Ghomgham Saūda Arābijā (B8-0356/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bioloģiski noārdāmas plastmasas plašāku izmantošanu lauksaimniecībā (B8-0357/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par CAR-T pretvēža terapiju (B8-0358/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika