Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag, raadpleegt de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Benoeming algemeen directeur van het EFSI (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG, ECON

- Benoeming van de adjunct-algemeen directeur van het EFSI (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG, ECON

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de imitatie van Italiaanse producten (het "Italian sounding"-fenomeen) (B8-0353/2018)

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

CULT

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de noodzaak om werkgevers van niet-Europese buitenlanders te laten bijdragen aan de opleiding van Europese burgers en werklozen (B8-0354/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Dominique Bilde en Jean-Luc Schaffhauser. Ontwerpresolutie over de uitvoering van de doodstraf voor Israa al-Ghomgham in Saudi-Arabië (B8-0356/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over het breder gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen in de landbouw (B8-0357/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de CAR T-celtherapie tegen kanker (B8-0358/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid