Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wcelu udzielenia pomocy Łotwie (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG, ECON

- Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG, ECON

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zjawiska „Italian sounding” (B8-0353/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie konieczności wspierania obywateli i bezrobotnych z Europy przez pracodawców zatrudniających obcokrajowców spoza Europy (B8-0354/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde i Jean-Luc Schaffhauser. Projekt rezolucji w sprawie zastosowania kary śmierci wobec Isray Al-Ghomghami w Arabii Saudyjskiej (B8-0356/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie powszechniejszego stosowania tworzyw biodegradowalnych w rolnictwie (B8-0357/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie terapii przeciwnowotworowej Car-T (B8-0358/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności