Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu; nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu; a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

- Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o označeniach znejúcich taliansky (B8-0353/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o potrebe, aby zamestnávatelia cudzincov, ktorí nepochádzajú z Európy, prispievali na odbornú prípravu európskych občanov a nezamestnaných (B8-0354/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh uznesenia o uplatnení trestu smrti voči Isrá´a al-Ghamghámovej v Saudskej Arábii (B8-0356/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o širšom používaní biodegradovateľných plastov v poľnohospodárstve (B8-0357/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o protinádorovej terapii Car-T (B8-0358/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia