Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург

15. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия BUDG

- Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

комисия EMPL

- Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (2018/0166R(APP))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

комисия JURI

- Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (член 39 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността), AFCO, PETI

комисия FEMM

- Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 юни 2018 г.)

комисия JURI

- Трансгранични преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(подпомагаща: ECON, EMPL (член 54 от Правилника за дейността), IMCO)

Промяна на заглавия

комисия AFET

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2157(INI): „Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВПСС“

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2116(INI): „Препоръка до Съвета, Kомисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС“

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2117(INI): „Препоръка до Съвета, Kомисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС“

комисия CONT

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2152(INI): „Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите“

комисия ECON

- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива 2018/2100(INI): „Банков съюз – Годишен доклад за 2018 г.“

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност