Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 4. oktoober 2018 - Strasbourg

15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

BUDG-komisjon

- Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (2018/2114(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL-komisjon

- Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 20212027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (2018/0166R(APP))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI-komisjon

- Liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (kodukorra artikkel 39), LIBE, AFCO, PETI (kodukorra artikkel 54)

FEMM-komisjon

- Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 27. juuni 2018)

JURI-komisjon

- Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL (kodukorra artikkel 54 IMCO)

Pealkirjade muutmine

AFET-komisjon

- Algatusraporti 2018/2157(INI) uus pealkiri:
Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

- Algatusraporti 2018/2116(INI) uus pealkiri:
Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi eriesindajate tegevusulatuse ja volituste kohta

- Algatusraporti 2018/2117(INI) uus pealkiri:
„Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale akadeemilise vabaduse kaitsmise kohta ELi välistegevuses“

CONT-komisjon

- Algatusraporti 2018/2152(INI) uus pealkiri:
Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta“

ECON-komisjon

- Algatusraporti 2018/2100(INI) uus pealkiri: Pangandusliit – 2018. aasta aruanne

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika