Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 4. listopada 2018. - Strasbourg

15. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor BUDG

- Provedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

Odbor EMPL

- Privremeno izvješće o VFO-u 2021. - 2027. - stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (2018/0166R(APP))
upućeno nadležnom odboru: BUDG
mišljenje: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Odbor JURI

- Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
upućeno nadležnom odboru: JURI
mišljenje: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (članak 39. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika), AFCO, PETI

Odbor FEMM

- Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
upućeno nadležnom odboru: REGI
mišljenje: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27. lipnja 2018)

Odbor JURI

- Prekogranične pretvorbe, spajanja i podjele (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(mišljenje: ECON, EMPL (članak 54. Poslovnika) IMCO)

Izmjena naslova

Odbor AFET

-Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2157(INI):
"Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP"

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2116(INI): "Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o nadležnostima i mandatu posebnih predstavnika Unije"

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2117(INI): "Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a"

Odbor CONT

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2152(INI): "
Izvješće o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara"

Odbor ECON

- Novi naslov izvješća o vlastitoj inicijativi 2018/2100(INI): "
Bankovna unija – godišnje izvješće za 2018."

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti