Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie BUDG

- Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen (2018/2114(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

Commissie EMPL

- Tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (2018/0166R(APP))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG
advies: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Commissie JURI

- Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 39 van het Reglement), LIBE (artikel 54 van het Reglement), AFCO, PETI

Commissie FEMM

- Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en financiële regels voor deze fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grenzen en visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: REGI
advies: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27 juni 2018)

Commissie JURI

- Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(advies: ECON, EMPL (artikel 54 van het Reglement) IMCO)

Wijzigingen titels

Commissie AFET

- Nieuwe titel van initiatiefverslag 2018/2157(INI): "Wapenuitvoer: uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt 2008/944/PESC"

- Nieuwe titel van initiatiefverslag 2018/2116(INI): "Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de bevoegdheden en het mandaat van de speciale vertegenwoordigers van de Unie"

- Nieuwe titel van initiatiefverslag 2018/2117(INI): "Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de verdediging van de academische vrijheid bij het extern optreden van de Unie"

Commissie CONT

- Nieuwe titel van initiatiefverslag 2018/2152(INI): "Jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding"

Commissie ECON

- Nieuwe titel van initiatiefverslag 2018/2100(INI): "De bankenunie - jaarverslag 2018"

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid