Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

15. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

BUDG-utskottet

- Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (2018/2114(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL-utskottet

- Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse (2018/0166R(APP))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI-utskottet

- Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 39 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO, PETI

FEMM-utskottet

- Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2018)

JURI-utskottet

- Gränsöverskridande ombildningar, fusioner eller uppdelningar (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(rådgivande utskott: ECON, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO)

Ändring av titlar

AFET-utskottet

-Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2157(INI): ”Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp”

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2116(INI): ”Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter”

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2117(INI): ”Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder”

CONT-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2152(INI): ”Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier”

ECON-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2100(INI): ”Bankunionen - årsrapport 2018"

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy