Seznam 
Zápis
PDF 274kWORD 80k
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)
 4.Balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek (rozprava)
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  5.1.Omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případ Charty 97
  5.2.Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansúra
  5.3.Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případ Charty 97 (hlasování)
  7.2.Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansúra (hlasování)
  7.3.Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (hlasování)
  7.4.Balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) ***I (hlasování)
  7.6.Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci ***I (hlasování)
  7.7.Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii ***I (hlasování)
  7.8.Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (hlasování)
  7.9.Situace v Jemenu (hlasování)
  7.10.Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (rozprava)
 13.Petice
 14.Předložení dokumentů
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 17.Termín příštího dílčího zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:13.


2. Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000078/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA Radě: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0404/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000074/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: VP/HR - Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0402/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000075/2018), kterou pokládají Linda McAvan za výbor DEVE, Bernd Lange za výbor IMCO a Pier Antonio Panzeri za výbor INTA Komisi: Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (B8-0403/2018)

Rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 12 zápisu ze dne 2.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty a Emma McClarkin za skupinu ECR o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb a Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků nadnárodního charakteru z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel a Marietje Schaake za skupinu ALDE o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků z hlediska lidských práv (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 4.10.2018.


3. Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jemenu (2018/2853(RSP))

Rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 14 zápisu ze dne 2.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein a Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa a Fernando Ruas za skupinu PPE o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná a Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 4.10.2018.


4. Balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek (rozprava)

Zpráva o balíčku v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek [2017/2278(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho uvedl zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Reimer Böge (zpravodaj výboru INTA), Andreas Schwab za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, Tim Aker za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Carlos Coelho.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 4.10.2018.


5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 3.10.2018.)


5.1. Omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případ Charty 97

Návrhy usnesení B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 a B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo a Jaromír Štětina uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Michaela Šojdrová a Mark Demesmaeker.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil José Inácio Faria.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Eduard Kukan a Carlos Iturgaiz.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 4.10.2018.


5.2. Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansúra

Návrhy usnesení B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 a B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Julie Ward za skupinu S&D, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Wajid Khan a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Paul Rübig.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 4.10.2018.


5.3. Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang

Návrhy usnesení B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 a B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes a László Tőkés uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Michela Giuffrida za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor a Krzysztof Hetman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová a Dubravka Šuica.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 4.10.2018.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně


6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:02.

Vystoupili: Daniele Viotti a Dobromir Sośnierz.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména případ Charty 97 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0451/2018

(nahrazující B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0375)

(Návrh usnesení B8-0455/2018 se nebere v potaz.)


7.2. Spojené arabské emiráty, zejména situace obránce lidských práv Ahmada Mansúra (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0456/2018

(nahrazující B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

předložen těmito poslanci:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir a Monica Macovei.

přijat (P8_TA(2018)0376)

(Návrhy usnesení B8-0458/2018 a B8-0469/2018 se neberou v potaz.)


7.3. Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0460/2018

(nahrazující B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Bas Belder za skupinu ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0377)

(Návrh usnesení B8-0466/2018 se nebere v potaz.)


7.4. Balíček v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o balíčku v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek [2017/2278(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0378)


7.5. Agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0320/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0379)


7.6. Vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0380)


7.7. Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0381)

Vystoupení

Anna Maria Corazza Bildt (zpravodajka) před hlasováním.


7.8. Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B8-0443/2018

přijat (P8_TA(2018)0382)

(Návrhy usnesení B8-0472/2018, B8-0473/2018 a B8-0474/2018/rev se neberou v potaz.)


7.9. Situace v Jemenu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0444/2018

(nahrazující B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

předložen těmito poslanci:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom a Elena Valenciano za skupinu S&D;

— Charles Tannock a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat a Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0383)

Vystoupení

Charles Tannock předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 3. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


7.10. Boj proti celním podvodům a ochrana vlastních zdrojů EU (hlasování)

Návrh usnesení B8-0400/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0384)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Momchil Nekov

zpráva Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei a Seán Kelly

zpráva Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov a Seán Kelly

Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri a Lola Sánchez Caldentey

Situace v Jemenu - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová a Mirosław Piotrowski.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:42.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000095/2018), kterou pokládají Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz a Josef Weidenholzer Komisi: Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (B8-0410/2018)

Pavel Poc rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Maria Noichl za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet a Herbert Dorfmann.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


13. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 28. září 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Martin Keatings (č. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (č. 0702/2018); (*) (č. 0703/2018); (*) (č. 0704/2018); (*) (č. 0705/2018); (*) (č. 0706/2018); (*) (č. 0707/2018); (*) (č. 0708/2018); (*) (č. 0709/2018); (*) (č. 0710/2018); (*) (č. 0711/2018); (*) (č. 0712/2018); (*) (č. 0713/2018); (*) (č. 0714/2018); (*) (č. 0715/2018); (*) (č. 0716/2018); (*) (č. 0717/2018); (*) (č. 0718/2018); Ivan Zubović (č. 0719/2018); Violeta Gospodinova (č. 0720/2018); Eva Pakla (č. 0721/2018); Libor Fleischhans (č. 0722/2018); Mariapia Tolo (č. 0723/2018); (*) (č. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (č. 0725/2018); Wolf Duttlinger (č. 0726/2018); (*) (č. 0727/2018); (*) (č. 0728/2018); Massimo Scarafia (č. 0729/2018); Alice Salvatore (č. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (č. 0731/2018); (*) (č. 0732/2018); (*) (č. 0733/2018); Marco Bava (č. 0734/2018); Franco Brugnola (č. 0735/2018); (*) (č. 0736/2018); Boris Stein (č. 0737/2018); Giampiero Tola (č. 0738/2018); Giampiero Tola (č. 0739/2018); (*) (č. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (č. 0741/2018); Jürgen Kirchner (č. 0742/2018); (*) (č. 0743/2018); (*) (č. 0744/2018); Ian Clayton (č. 0745/2018); Nicole Agius (č. 0746/2018); (*) (č. 0747/2018); (*) (č. 0748/2018); (*) (č. 0749/2018); Katherine Dolan (č. 0750/2018); Philippe Bravo (č. 0751/2018); Michael Pedersen (č. 0752/2018); (*) (č. 0753/2018); Hans Moerbeek (č. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (č. 0755/2018); (*) (č. 0756/2018); (*) (č. 0757/2018); (*) (č. 0758/2018); Marco Bava (č. 0759/2018); Marcus Lauri (č. 0760/2018); (*) (č. 0761/2018); (*) (č. 0763/2018); (*) (č. 0764/2018); (*) (č. 0765/2018); (*) (č. 0766/2018); (*) (č. 0767/2018); Andreas Laggis (č. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (č. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (č. 0770/2018); (*) (č. 0771/2018); (*) (č. 0772/2018); (*) (č. 0773/2018); Thomas Cho (č. 0774/2018); (*) (č. 0775/2018); (*) (č. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (č. 0777/2018); (*) (č. 0778/2018); (*) (č. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (č. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (č. 0781/2018); (*) (č. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (č. 0783/2018); George Mihăilă (č. 0784/2018); (*) (č. 0785/2018); (*) (č. 0786/2018); Simon Gould (č. 0787/2018); Giacomo Pierini (č. 0788/2018); (*) (č. 0789/2018); Jerzy Warszyński (č. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (č. 0791/2018); (*) (č. 0792/2018); (*) (č. 0793/2018); (*) (č. 0794/2018); (*) (č. 0795/2018); Daniel Hettrich (č. 0796/2018); (*) (č. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (č. 0798/2018); (*) (č. 0799/2018); (*) (č. 0800/2018); (*) (č. 0801/2018); Giampiero Tola (č. 0802/2018); (*) (č. 0803/2018); (*) (č. 0804/2018); (*) (č. 0805/2018); (*) (č. 0806/2018); (*) (č. 0807/2018); (*) (č. 0808/2018); Marco Bava (č. 0809/2018); (*) (č. 0810/2018); (*) (č. 0811/2018); (*) (č. 0812/2018); (*) (č. 0813/2018); (*) (č. 0814/2018); (*) (č. 0815/2018); (*) (č. 0816/2018); (*) (č. 0817/2018); (*) (č. 0818/2018); (*) (č. 0819/2018); Antoine Domingues (č. 0820/2018); Thilo Hane (č. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0822/2018); (*) (č. 0823/2018); (*) (č. 0824/2018); Emma Groman (č. 0825/2018); Oliver Lücke (č. 0826/2018); Olga Daskali (č. 0827/2018); Marco Bava (č. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (č. 0829/2018); Andrea Hegenbart (č. 0830/2018); (*) (č. 0831/2018); (*) (č. 0832/2018); Allan Thomsen (č. 0833/2018); Sarah Fenwick (č. 0834/2018); (*) (č. 0835/2018); (*) (č. 0836/2018); Markus Baumgarth (č. 0837/2018); Klaus Samer (č. 0838/2018); Harald Hochmann (č. 0839/2018); Vladimir Okadar (č. 0840/2018); Fotios Batzios (č. 0841/2018); Carmelo Potenza (č. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (č. 0843/2018); (*) (č. 0844/2018); (*) (č. 0845/2018).

Petice č. 0762/2018 byla stažena předkladatelem poté, co byl zapsána do rejstříku.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Jmenování výkonného ředitele EFSI (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG, ECON

- Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG, ECON

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o označeních evokujících italské produkty (B8-0353/2018)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh usnesení o tom, že je nezbytné uložit zaměstnavatelům mimoevropských státních příslušníků povinnost přispívat k odborné přípravě evropských občanů a nezaměstnaných (B8-0354/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh usnesení o uplatnění trestu smrti v případě aktivistky Isráy al-Ghumghámové v Saúdské Arábii (B8-0356/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o širším využívání biologicky rozložitelných plastů v zemědělství (B8-0357/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o léčbě nádorů pomocí CAR T lymfocytů (B8-0358/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor BUDG

- Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (2018/2114(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

výbor EMPL

- Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (2018/0166R(APP))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

výbor JURI

- Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (článek 39 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO, PETI

výbor FEMM

- Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2018)

výbor JURI

- Přeshraniční přeměny, fúze či rozdělení (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(stanovisko: ECON, EMPL (článek 54 jednacího řádu), IMCO)

Změna názvů

výbor AFET

-nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2157(INI): „Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP“

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2116(INI): „Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně pravomocí a mandátu zvláštních zástupců EU“

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2117(INI): „Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně obrany akademických svobod při vnější činnosti EU“

výbor CONT

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2152(INI): „Výroční zpráva za rok 2017 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům“

výbor ECON

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2100(INI): „Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018“


16. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 22. do 25. října 2018.


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:38.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí