Indeks 
Protokol
PDF 276kWORD 79k
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag)
 4.Strategipakken for offentlige udbud (forhandling)
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, især tilfældet Charter 97
  5.2.De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor
  5.3.Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  7.1.Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (afstemning)
  7.2.De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (afstemning)
  7.3.Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (afstemning)
  7.4.Strategipakken for offentlige udbud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) ***I (afstemning)
  7.6.Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ***I (afstemning)
  7.7.Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  7.8.EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (afstemning)
  7.9.Situationen i Yemen (afstemning)
  7.10.Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (forhandling)
 13.Andragender
 14.Modtagne dokumenter
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.13.


2. EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til Rådet: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0404/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000074/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0402/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000075/2018) af Linda McAvan, for DEVE, Bernd Lange, for IMCO og Pier Antonio Panzeri, for INTA, til Kommissionen: EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (B8-0403/2018)

Forhandlingen fandt sted den 2. oktober 2018 (punkt 12 i protokollen af 2.10.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty og Emma McClarkin, for ECR-Gruppen, om EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder med transnationale træk for så vidt angår menneskerettigheder (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018)

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb og Bogdan Brunon Wenta, for PPE-Gruppen, om EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder med transnationale træk for så vidt angår menneskerettigheder (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018)

—   Louis Michel og Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen, om EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder med transnationale træk for så vidt angår menneskerettigheder (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 4.10.2018.


3. Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen (2018/2853(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 2. oktober 2018 (punkt 14 i protokollen af 2.10.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om situationen i Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein og Enrique Guerrero Salom, for S&D-Gruppen, om situationen i Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018)

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa og Fernando Ruas, for PPE-Gruppen, om situationen i Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018)

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018)

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen, om situationen i Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen i Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018)

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná og Maria Lidia Senra Rodríguez, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 4.10.2018.


4. Strategipakken for offentlige udbud (forhandling)

Betænkning om strategipakken for offentlige udbud [2017/2278(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho forelagde betænkningen.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Reimer Böge (ordfører for udtalelse fra INTA), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Tim Aker for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Carlos Coelho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 4.10.2018.


5. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 3.10.2018).


5.1. Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, især tilfældet Charter 97

Forslag til beslutning B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 og B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo og Jaromír Štětina forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Michaela Šojdrová og Mark Demesmaeker.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Eduard Kukan og Carlos Iturgaiz.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 4.10.2018.


5.2. De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor

Forslag til beslutning B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 og B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Julie Ward for S&D-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Wajid Khan og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák og Paul Rübig.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 4.10.2018.


5.3. Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur

Forslag til beslutning B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 og B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes og László Tőkés forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Michela Giuffrida for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor og Krzysztof Hetman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová og Dubravka Šuica.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 4.10.2018.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand


6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.02.

Talere: Daniele Viotti og Dobromir Sośnierz.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0451/2018

(erstatter B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Clare Moody, for S&D-Gruppen

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock og Monica Macovei, for ECR-Gruppen

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0375)

(Forslag til beslutning B8-0455/2018 bortfaldt).


7.2. De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0456/2018

(erstatter B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

stillet af:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Pier Antonio Panzeri, au nom du groupe S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Marina Albiol Guzmán, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir og Monica Macovei.

Vedtaget (P8_TA(2018)0376)

(Forslag til beslutning B8-0458/2018 og B8-0469/2018 bortfaldt).


7.3. Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0460/2018

(erstatter B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Jo Leinen, for S&D-Gruppen

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić og Bas Belder, for ECR-Gruppen

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0377)

(Forslag til beslutning B8-0466/2018 bortfaldt).


7.4. Strategipakken for offentlige udbud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om strategipakken for offentlige udbud [2017/2278(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0378)


7.5. EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0379)


7.6. Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0380)


7.7. Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0381)

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt (ordfører) inden afstemningen.


7.8. EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0443/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)0382)

(Forslag til beslutning B8-0472/2018, B8-0473/2018 og B8-0474/2018/rev bortfaldt).


7.9. Situationen i Yemen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0444/2018

(erstatter B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

stillet af:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas og Anna Maria Corazza Bildt, for PPE-Gruppen

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom og Elena Valenciano, for S&D-Gruppen

— Charles Tannock og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat og Marie-Pierre Vieu, for GUE/NGL-Gruppen

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0383)

Indlæg

Charles Tannock havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3. Eftersom mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod at behandle dette mundtlige ændringsforslag, var det ikke blevet godtaget.


7.10. Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0400/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0384)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria og Momchil Nekov

Betænkning: Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei og Seán Kelly

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov og Seán Kelly

EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri og Lola Sánchez Caldentey

Situationen i Yemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová og Mirosław Piotrowski.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.42.)


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000095/2018) af Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz og Josef Weidenholzer til Kommissionen: Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (B8-0410/2018)

Pavel Poc begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Maria Noichl for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet og Herbert Dorfmann.

Taler: Elżbieta Bieńkowska.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


13. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 28. september 2018

(*) Navn fortroligt

Martin Keatings (nr. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (nr. 0702/2018); (*) (nr. 0703/2018); (*) (nr. 0704/2018); (*) (nr. 0705/2018); (*) (nr. 0706/2018); (*) (nr. 0707/2018); (*) (nr. 0708/2018); (*) (nr. 0709/2018); (*) (nr. 0710/2018); (*) (nr. 0711/2018); (*) (nr. 0712/2018); (*) (nr. 0713/2018); (*) (nr. 0714/2018); (*) (nr. 0715/2018); (*) (nr. 0716/2018); (*) (nr. 0717/2018); (*) (nr. 0718/2018); Ivan Zubović (nr. 0719/2018); Violeta Gospodinova (nr. 0720/2018); Eva Pakla (nr. 0721/2018); Libor Fleischhans (nr. 0722/2018); Mariapia Tolo (nr. 0723/2018); (*) (nr. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (nr. 0725/2018); Wolf Duttlinger (nr. 0726/2018); (*) (nr. 0727/2018); (*) (nr. 0728/2018); Massimo Scarafia (nr. 0729/2018); Alice Salvatore (nr. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (nr. 0731/2018); (*) (nr. 0732/2018); (*) (nr. 0733/2018); Marco Bava (nr. 0734/2018); Franco Brugnola (nr. 0735/2018); (*) (nr. 0736/2018); Boris Stein (nr. 0737/2018); Giampiero Tola (nr. 0738/2018); Giampiero Tola (nr. 0739/2018); (*) (nr. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (nr. 0741/2018); Jürgen Kirchner (nr. 0742/2018); (*) (nr. 0743/2018); (*) (nr. 0744/2018); Ian Clayton (nr. 0745/2018); Nicole Agius (nr. 0746/2018); (*) (nr. 0747/2018); (*) (nr. 0748/2018); (*) (nr. 0749/2018); Katherine Dolan (nr. 0750/2018); Philippe Bravo (nr. 0751/2018); Michael Pedersen (nr. 0752/2018); (*) (nr. 0753/2018); Hans Moerbeek (nr. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (nr. 0755/2018); (*) (nr. 0756/2018); (*) (nr. 0757/2018); (*) (nr. 0758/2018); Marco Bava (nr. 0759/2018); Marcus Lauri (nr. 0760/2018); (*) (nr. 0761/2018); (*) (nr. 0763/2018); (*) (nr. 0764/2018); (*) (nr. 0765/2018); (*) (nr. 0766/2018); (*) (nr. 0767/2018); Andreas Laggis (nr. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (nr. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (nr. 0770/2018); (*) (nr. 0771/2018); (*) (nr. 0772/2018); (*) (nr. 0773/2018); Thomas Cho (nr. 0774/2018); (*) (nr. 0775/2018); (*) (nr. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (nr. 0777/2018); (*) (nr. 0778/2018); (*) (nr. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (nr. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (nr. 0781/2018); (*) (nr. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (nr. 0783/2018); George Mihăilă (nr. 0784/2018); (*) (nr. 0785/2018); (*) (nr. 0786/2018); Simon Gould (nr. 0787/2018); Giacomo Pierini (nr. 0788/2018); (*) (nr. 0789/2018); Jerzy Warszyński (nr. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (nr. 0791/2018); (*) (nr. 0792/2018); (*) (nr. 0793/2018); (*) (nr. 0794/2018); (*) (nr. 0795/2018); Daniel Hettrich (nr. 0796/2018); (*) (nr. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (nr. 0798/2018); (*) (nr. 0799/2018); (*) (nr. 0800/2018); (*) (nr. 0801/2018); Giampiero Tola (nr. 0802/2018); (*) (nr. 0803/2018); (*) (nr. 0804/2018); (*) (nr. 0805/2018); (*) (nr. 0806/2018); (*) (nr. 0807/2018); (*) (nr. 0808/2018); Marco Bava (nr. 0809/2018); (*) (nr. 0810/2018); (*) (nr. 0811/2018); (*) (nr. 0812/2018); (*) (nr. 0813/2018); (*) (nr. 0814/2018); (*) (nr. 0815/2018); (*) (nr. 0816/2018); (*) (nr. 0817/2018); (*) (nr. 0818/2018); (*) (nr. 0819/2018); Antoine Domingues (nr. 0820/2018); Thilo Hane (nr. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0822/2018); (*) (nr. 0823/2018); (*) (nr. 0824/2018); Emma Groman (nr. 0825/2018); Oliver Lücke (nr. 0826/2018); Olga Daskali (nr. 0827/2018); Marco Bava (nr. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (nr. 0829/2018); Andrea Hegenbart (nr. 0830/2018); (*) (nr. 0831/2018); (*) (nr. 0832/2018); Allan Thomsen (nr. 0833/2018); Sarah Fenwick (nr. 0834/2018); (*) (nr. 0835/2018); (*) (nr. 0836/2018); Markus Baumgarth (nr. 0837/2018); Klaus Samer (nr. 0838/2018); Harald Hochmann (nr. 0839/2018); Vladimir Okadar (nr. 0840/2018); Fotios Batzios (nr. 0841/2018); Carmelo Potenza (nr. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr. 0843/2018); (*) (nr. 0844/2018); (*) (nr. 0845/2018).

Andragende nr. 0762/2018 var blevet trukket tilbage af andrageren efter optagelsen i registeret.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr.1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Udnævnelse af administrerende direktør for EFSI (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG, ECON

- Udnævnelse af stedfortrædende administrerende direktør for EFSI (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG, ECON

2) fra medlemmerne følgede beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om "Italian sounding" (B8-0353/2018)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at få ikke-EU arbejdsgivere til at bidrage til uddannelsen af europæiske borgere og arbejdsløse (B8-0354/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde og Jean-Luc Schaffhauser. Forslag til beslutning om anvendelse af dødsstraf mod Israa Al-Ghomgham i Saudi-Arabien (B8-0356/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om en mere udbredt anvendelse af bionedbrydeligt plast inden for landbrug (B8-0357/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om CAR-T-behandlingen mod kræft (B8-0358/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

BUDG

- Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (2018/2114(INI))
henvist til kor. udv. AFCO
rådg.udv.: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL

- Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (2018/0166R(APP))
henvist til kor. udv. BUDG
rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI

- Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (forretningsordenens artikel 39), LIBE (forretningsordenens artikel 54), AFCO, PETI

FEMM

- Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE,FEMM

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. juni 2018)

JURI

- Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(rådg.udv.: ECON, EMPL (forretningsordenens artikel 54)IMCO)

Ændring af titler

AFET

-Ny titel til initiativbetænkning 2018/2157(INI): "Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP"

- Ny titel til initiativbetænkning 2018/2116(INI): "Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om beføjelserne og mandatet for EU's særlige repræsentanter"

- Ny titel til initiativbetænkning 2018/2117(INI): "Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil"

CONT

- Ny titel til initiativbetænkning 2018/2152(INI): "Årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig"

ECON

- Ny titel til initiativbetænkning 2018/2100(INI): "Bankunionen – Årsberetning 2018"


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 22. oktober 2018 - 25. oktober 2018.


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.38.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik