Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 265kWORD 79k
Neljapäev, 4. oktoober 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Jeemenis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Riigihangete strateegia pakett (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
5.1.Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum
  
5.2.Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum
  
5.3.Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (hääletus)
  
7.2.Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (hääletus)
  
7.3.Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (hääletus)
  
7.4.Riigihangete strateegia pakett (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) ***I (hääletus)
  
7.6.Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine ***I (hääletus)
  
7.7.Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus ***I (hääletus)
  
7.8.ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (hääletus)
  
7.9.Olukord Jeemenis (hääletus)
  
7.10.Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (arutelu)
 13.Petitsioonid
 14.Esitatud dokumendid
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.13.


2. ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000078/2018), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA komisjoni nimel nõukogule: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0404/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000074/2018), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA komisjoni nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0402/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000075/2018), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel, Bernd Lange IMCO komisjoni nimel ja Pier Antonio Panzeri INTA komisjoni nimel komisjonile: ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (B8-0403/2018)

Arutelu toimus 2. oktoobril 2018 (2.10.2018 protokollipunkt 12)

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty ja Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel ELi panuse kohta siduva ÜRO vahendi loomisse rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude piiriüleste tunnustega ettevõtjate tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb ja Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel ELi panuse kohta seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude piiriüleste tunnustega ettevõtete tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel ELi panuse kohta seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude piiriüleste tunnustega ettevõtete tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.8.


3. Olukord Jeemenis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis (2018/2853(RSP))

Arutelu toimus 2. oktoobril 2018 (2.10.2018 protokollipunkt 14)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska ja Valdemar Tomaševski, fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa ja Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná ja Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Jeemenis (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.9.


4. Riigihangete strateegia pakett (arutelu)

Raport riigihangete strateegia paketi kohta [2017/2278(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho tutvustas raportit.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Reimer Böge (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Carlos Coelho.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.4.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 3.10.2018 protokollipunkt 2.)


5.1. Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 ja B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo ja Jaromír Štětina tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michaela Šojdrová ja Mark Demesmaeker.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna José Inácio Faria.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Eduard Kukan ja Carlos Iturgaiz.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.1.


5.2. Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 ja B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Wajid Khan ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Paul Rübig.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.2.


5.3. Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 ja B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes ja László Tőkés tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor ja Krzysztof Hetman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová ja Dubravka Šuica.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2018 protokollipunkt 7.3.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident


6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.02.

Sõna võtsid Daniele Viotti ja Dobromir Sośnierz.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0451/2018

(asendades B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Clare Moody fraktsiooni S&D nimel;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0375)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0455/2018 muutus kehtetuks.)


7.2. Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0456/2018

(asendades B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri, fraktsiooni S&D nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero ja Jordi Solé, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir ja Monica Macovei.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0376)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0458/2018 ja B8-0469/2018 muutusid kehtetuks.)


7.3. Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0460/2018

(asendades B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Bas Belder fraktsiooni ECR nimel;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0377)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0466/2018 muutus kehtetuks.)


7.4. Riigihangete strateegia pakett (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport riigihangete strateegia paketi kohta [2017/2278(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0378)


7.5. ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0379)


7.6. Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0380)


7.7. Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0381)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt (raportöör) enne hääletust.


7.8. ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0443/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)0382)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0472/2018, B8-0473/2018 ja B8-0474/2018/rev muutusid kehtetuks.)


7.9. Olukord Jeemenis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0444/2018

(asendades B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

— Charles Tannock ja Raffaele Fitto, fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat ja Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0383)

Sõnavõtud

Charles Tannock esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


7.10. Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0400/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0384)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ja Momchil Nekov

Raport: Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei ja Seán Kelly

Raport: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov ja Seán Kelly

ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri ja Lola Sánchez Caldentey

Olukord Jeemenis - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová ja Mirosław Piotrowski.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.42.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000095/2018), mille esitas(id) Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komisjonile: Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (B8-0410/2018)

Pavel Poc esitas küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet ja Herbert Dorfmann.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

28. september 2018

(*) Nimi salastatud

Martin Keatings (nr 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (nr 0702/2018); (*) (nr 0703/2018); (*) (nr 0704/2018); (*) (nr 0705/2018); (*) (nr 0706/2018); (*) (nr 0707/2018); (*) (nr 0708/2018); (*) (nr 0709/2018); (*) (nr 0710/2018); (*) (nr 0711/2018); (*) (nr 0712/2018); (*) (nr 0713/2018); (*) (nr 0714/2018); (*) (nr 0715/2018); (*) (nr 0716/2018); (*) (nr 0717/2018); (*) (nr 0718/2018); Ivan Zubović (nr 0719/2018); Violeta Gospodinova (nr 0720/2018); Eva Pakla (nr 0721/2018); Libor Fleischhans (nr 0722/2018); Mariapia Tolo (nr 0723/2018); (*) (nr 0724/2018); Konstantinos Stragkas (nr 0725/2018); Wolf Duttlinger (nr 0726/2018); (*) (nr 0727/2018); (*) (nr 0728/2018); Massimo Scarafia (nr 0729/2018); Alice Salvatore (nr 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (nr 0731/2018); (*) (nr 0732/2018); (*) (nr 0733/2018); Marco Bava (nr 0734/2018); Franco Brugnola (nr 0735/2018); (*) (nr 0736/2018); Boris Stein (nr 0737/2018); Giampiero Tola (nr 0738/2018); Giampiero Tola (nr 0739/2018); (*) (nr 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (nr 0741/2018); Jürgen Kirchner (nr 0742/2018); (*) (nr 0743/2018); (*) (nr 0744/2018); Ian Clayton (nr 0745/2018); Nicole Agius (nr 0746/2018); (*) (nr 0747/2018); (*) (nr 0748/2018); (*) (nr 0749/2018); Katherine Dolan (nr 0750/2018); Philippe Bravo (nr 0751/2018); Michael Pedersen (nr 0752/2018); (*) (nr 0753/2018); Hans Moerbeek (nr 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (nr 0755/2018); (*) (nr 0756/2018); (*) (nr 0757/2018); (*) (nr 0758/2018); Marco Bava (nr 0759/2018); Marcus Lauri (nr 0760/2018); (*) (nr 0761/2018); (*) (nr 0763/2018); (*) (nr 0764/2018); (*) (nr 0765/2018); (*) (nr 0766/2018); (*) (nr 0767/2018); Andreas Laggis (nr 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (nr 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (nr 0770/2018); (*) (nr 0771/2018); (*) (nr 0772/2018); (*) (nr 0773/2018); Thomas Cho (nr 0774/2018); (*) (nr 0775/2018); (*) (nr 0776/2018); León Fernando Del Canto González (nr 0777/2018); (*) (nr 0778/2018); (*) (nr 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (nr 0780/2018); Tudor Cârstoiu (nr 0781/2018); (*) (nr 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (nr 0783/2018); George Mihăilă (nr 0784/2018); (*) (nr 0785/2018); (*) (nr 0786/2018); Simon Gould (nr 0787/2018); Giacomo Pierini (nr 0788/2018); (*) (nr 0789/2018); Jerzy Warszyński (nr 0790/2018); Jan-Erik Hansen (nr 0791/2018); (*) (nr 0792/2018); (*) (nr 0793/2018); (*) (nr 0794/2018); (*) (nr 0795/2018); Daniel Hettrich (nr 0796/2018); (*) (nr 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (nr 0798/2018); (*) (nr 0799/2018); (*) (nr 0800/2018); (*) (nr 0801/2018); Giampiero Tola (nr 0802/2018); (*) (nr 0803/2018); (*) (nr 0804/2018); (*) (nr 0805/2018); (*) (nr 0806/2018); (*) (nr 0807/2018); (*) (nr 0808/2018); Marco Bava (nr 0809/2018); (*) (nr 0810/2018); (*) (nr 0811/2018); (*) (nr 0812/2018); (*) (nr 0813/2018); (*) (nr 0814/2018); (*) (nr 0815/2018); (*) (nr 0816/2018); (*) (nr 0817/2018); (*) (nr 0818/2018); (*) (nr 0819/2018); Antoine Domingues (nr 0820/2018); Thilo Hane (nr 0821/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0822/2018); (*) (nr 0823/2018); (*) (nr 0824/2018); Emma Groman (nr 0825/2018); Oliver Lücke (nr 0826/2018); Olga Daskali (nr 0827/2018); Marco Bava (nr 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (nr 0829/2018); Andrea Hegenbart (nr 0830/2018); (*) (nr 0831/2018); (*) (nr 0832/2018); Allan Thomsen (nr 0833/2018); Sarah Fenwick (nr 0834/2018); (*) (nr 0835/2018); (*) (nr 0836/2018); Markus Baumgarth (nr 0837/2018); Klaus Samer (nr 0838/2018); Harald Hochmann (nr 0839/2018); Vladimir Okadar (nr 0840/2018); Fotios Batzios (nr 0841/2018); Carmelo Potenza (nr 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr 0843/2018); (*) (nr 0844/2018); (*) (nr 0845/2018).

Petitsiooni esitaja võttis tagasi petitsiooni nr 0762/2018 pärast selle registrisse kandmist.


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti, ning direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- EFSI tegevdirektori ametisse nimetamine (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

- EFSI tegevdirektori asetäitja ametisse nimetamine (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek itaaliapäraste tootenimetuste kohta (B8-0353/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta panna väljastpoolt ELi pärit välismaalaste tööandjad osalema ELi kodanike ja töötute koolitamises (B8-0354/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde ja Jean-Luc Schaffhauser. Resolutsiooni ettepanek surmanuhtluse kohaldamise kohta Israa Al-Ghomghamile Saudi Araabias (B8-0356/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek biolaguneva plasti laiema kasutuse kohta põllumajanduses (B8-0357/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek vähivastase CAR-T ravi kohta (B8-0358/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

BUDG-komisjon

- Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (2018/2114(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL-komisjon

- Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 20212027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (2018/0166R(APP))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI-komisjon

- Liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (kodukorra artikkel 39), LIBE, AFCO, PETI (kodukorra artikkel 54)

FEMM-komisjon

- Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 27. juuni 2018)

JURI-komisjon

- Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL (kodukorra artikkel 54 IMCO)

Pealkirjade muutmine

AFET-komisjon

- Algatusraporti 2018/2157(INI) uus pealkiri:
Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

- Algatusraporti 2018/2116(INI) uus pealkiri:
Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi eriesindajate tegevusulatuse ja volituste kohta

- Algatusraporti 2018/2117(INI) uus pealkiri:
„Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale akadeemilise vabaduse kaitsmise kohta ELi välistegevuses“

CONT-komisjon

- Algatusraporti 2018/2152(INI) uus pealkiri:
Aastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta“

ECON-komisjon

- Algatusraporti 2018/2100(INI) uus pealkiri: Pangandusliit – 2018. aasta aruanne


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 22. oktoobrist 2018 kuni 25. oktoobrini 2018.


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.38.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika