Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 270kWORD 79k
Torstai 4. lokakuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (keskustelu)
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus
  5.2.Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne
  5.3.Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus (äänestys)
  7.2.Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne (äänestys)
  7.3.Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (äänestys)
  7.4.Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I (äänestys)
  7.6.Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)
  7.7.Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (äänestys)
  7.8.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (äänestys)
  7.9.Jemenin tilanne (äänestys)
  7.10.Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (keskustelu)
 13.Vetoomukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.13.


2. EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000078/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0404/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000074/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0402/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000075/2018) – Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta, Bernd Lange IMCO-valiokunnan puolesta ja Pier Antonio Panzeri INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0403/2018)

Keskustelu käytiin 2. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 12)

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty ja Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta EU:n osallistumisesta monikansallisten yhtiöiden ja muiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavien liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018)

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb ja Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta EU:n osallistumisesta monikansallisten yhtiöiden ja muiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavien liikeyritysten vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018)

—   Louis Michel ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta EU:n osallistumisesta monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.8.


3. Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin tilanne (2018/2853(RSP))

Keskustelu käytiin 2. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 14)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein ja Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018)

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018)

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018)

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018)

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná ja Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.9.


4. Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (keskustelu)

Mietintö julkisia hankintoja koskevasta strategiapaketista [2017/2278(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Reimer Böge (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.4.


5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 3.10.2018, kohta 2).


5.1. Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 ja B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo ja Jaromír Štětina esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová ja Mark Demesmaeker.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Eduard Kukan ja Carlos Iturgaiz.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.1.


5.2. Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 ja B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Wajid Khan ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Paul Rübig.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.2.


5.3. Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella

Päätöslauselmaesitykset B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 ja B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes ja László Tőkés esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Michela Giuffrida S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor ja Krzysztof Hetman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová ja Dubravka Šuica.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA


6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.02.

Puheenvuorot: Daniele Viotti ja Dobromir Sośnierz.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0451/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0375)

(Päätöslauselmaesitys B8-0455/2018 raukesi.)


7.2. Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0456/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir ja Monica Macovei.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0376)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0458/2018 ja B8-0469/2018 raukesivat.)


7.3. Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0460/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Bas Belder ECR-ryhmän puolesta

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0377)

(Päätöslauselmaesitys B8-0466/2018 raukesi.)


7.4. Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö julkisia hankintoja koskevasta strategiapaketista [2017/2278(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0378)


7.5. EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0320/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0379)


7.6. Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0380)


7.7. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0381)

Puheenvuorot:

Anna Maria Corazza Bildt (esittelijä) ennen äänestystä.


7.8. EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0443/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0382)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0472/2018, B8-0473/2018 ja B8-0474/2018/rev raukesivat.)


7.9. Jemenin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0444/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

— Charles Tannock ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat ja Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0383)

Puheenvuorot:

Charles Tannock esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tämän suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, joten sitä ei hyväksytty.


7.10. Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0400/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0384)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria ja Momchil Nekov

Mietintö Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei ja Seán Kelly

Mietintö Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov ja Seán Kelly

EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri ja Lola Sánchez Caldentey

Jemenin tilanne - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová ja Mirosław Piotrowski.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 12.42.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000095/2018) – Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komissiolle: Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (B8-0410/2018)

Pavel Poc esitteli kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet ja Herbert Dorfmann.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


13. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

28. syyskuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

Martin Keatings (nro 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (nro 0702/2018); (*) (nro 0703/2018); (*) (nro 0704/2018); (*) (nro 0705/2018); (*) (nro 0706/2018); (*) (nro 0707/2018); (*) (nro 0708/2018); (*) (nro 0709/2018); (*) (nro 0710/2018); (*) (nro 0711/2018); (*) (nro 0712/2018); (*) (nro 0713/2018); (*) (nro 0714/2018); (*) (nro 0715/2018); (*) (nro 0716/2018); (*) (nro 0717/2018); (*) (nro 0718/2018); Ivan Zubović (nro 0719/2018); Violeta Gospodinova (nro 0720/2018); Eva Pakla (nro 0721/2018); Libor Fleischhans (nro 0722/2018); Mariapia Tolo (nro 0723/2018); (*) (nro 0724/2018); Konstantinos Stragkas (nro 0725/2018); Wolf Duttlinger (nro 0726/2018); (*) (nro 0727/2018); (*) (nro 0728/2018); Massimo Scarafia (nro 0729/2018); Alice Salvatore (nro 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (nro 0731/2018); (*) (nro 0732/2018); (*) (nro 0733/2018); Marco Bava (nro 0734/2018); Franco Brugnola (nro 0735/2018); (*) (nro 0736/2018); Boris Stein (nro 0737/2018); Giampiero Tola (nro 0738/2018); Giampiero Tola (nro 0739/2018); (*) (nro 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (nro 0741/2018); Jürgen Kirchner (nro 0742/2018); (*) (nro 0743/2018); (*) (nro 0744/2018); Ian Clayton (nro 0745/2018); Nicole Agius (nro 0746/2018); (*) (nro 0747/2018); (*) (nro 0748/2018); (*) (nro 0749/2018); Katherine Dolan (nro 0750/2018); Philippe Bravo (nro 0751/2018); Michael Pedersen (nro 0752/2018); (*) (nro 0753/2018); Hans Moerbeek (nro 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (nro 0755/2018); (*) (nro 0756/2018); (*) (nro 0757/2018); (*) (nro 0758/2018); Marco Bava (nro 0759/2018); Marcus Lauri (nro 0760/2018); (*) (nro 0761/2018); (*) (nro 0763/2018); (*) (nro 0764/2018); (*) (nro 0765/2018); (*) (nro 0766/2018); (*) (nro 0767/2018); Andreas Laggis (nro 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (nro 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (nro 0770/2018); (*) (nro 0771/2018); (*) (nro 0772/2018); (*) (nro 0773/2018); Thomas Cho (nro 0774/2018); (*) (nro 0775/2018); (*) (nro 0776/2018); León Fernando Del Canto González (nro 0777/2018); (*) (nro 0778/2018); (*) (nro 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (nro 0780/2018); Tudor Cârstoiu (nro 0781/2018); (*) (nro 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (nro 0783/2018); George Mihăilă (nro 0784/2018); (*) (nro 0785/2018); (*) (nro 0786/2018); Simon Gould (nro 0787/2018); Giacomo Pierini (nro 0788/2018); (*) (nro 0789/2018); Jerzy Warszyński (nro 0790/2018); Jan-Erik Hansen (nro 0791/2018); (*) (nro 0792/2018); (*) (nro 0793/2018); (*) (nro 0794/2018); (*) (nro 0795/2018); Daniel Hettrich (nro 0796/2018); (*) (nro 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (nro 0798/2018); (*) (nro 0799/2018); (*) (nro 0800/2018); (*) (nro 0801/2018); Giampiero Tola (nro 0802/2018); (*) (nro 0803/2018); (*) (nro 0804/2018); (*) (nro 0805/2018); (*) (nro 0806/2018); (*) (nro 0807/2018); (*) (nro 0808/2018); Marco Bava (nro 0809/2018); (*) (nro 0810/2018); (*) (nro 0811/2018); (*) (nro 0812/2018); (*) (nro 0813/2018); (*) (nro 0814/2018); (*) (nro 0815/2018); (*) (nro 0816/2018); (*) (nro 0817/2018); (*) (nro 0818/2018); (*) (nro 0819/2018); Antoine Domingues (nro 0820/2018); Thilo Hane (nro 0821/2018); Pierpaolo Volpe (nro 0822/2018); (*) (nro 0823/2018); (*) (nro 0824/2018); Emma Groman (nro 0825/2018); Oliver Lücke (nro 0826/2018); Olga Daskaly (nro 0827/2018); Marco Bava (nro 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (nro 0829/2018); Andrea Hegenbart (nro 0830/2018); (*) (nro 0831/2018); (*) (nro 0832/2018); Allan Thomsen (nro 0833/2018); Sarah Fenwick (nro 0834/2018); (*) (nro 0835/2018); (*) (nro 0836/2018); Markus Baumgarth (nro 0837/2018); Klaus Samer (nro 0838/2018); Harald Hochmann (nro 0839/2018); Vladimir Okadar (nro 0840/2018); Fotios Batzios (nro 0841/2018); Carmelo Potenza (nro 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (nro 0843/2018); (*) (nro 0844/2018); (*) (nro 0845/2018).

Vetoomuksen nro 0762/2018 esittäjä on peruuttanut vetoomuksensa sen jälkeen kun se on merkitty luetteloon.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG, ECON

- ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG, ECON

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys italialaisilta kuulostavien tuotenimien käytöstä (”Italian sounding”) (B8-0353/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys tarpeesta saada ulkomaalaisten, muiden kuin eurooppalaisten työntekijöiden työnantajat osallistumaan unionin kansalaisten ja eurooppalaisten työttömien koulutukseen (B8-0354/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde ja Jean-Luc Schaffhauser. Päätöslauselmaesitys kuolemantuomion langettamisesta Israa Al-Ghomghamille Saudi-Arabiassa (B8-0356/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys biohajoavien muovien laajemmasta käytöstä maanviljelyssä (B8-0357/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys CAR-T-terapiasta syöpähoitona (B8-0358/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

BUDG-valiokunta

- Hajautettujen erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano (2018/2114(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL-valiokunta

- Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (2018/0166R(APP))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI-valiokunta

- Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla), AFCO, PETI

FEMM-valiokunta

- Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. kesäkuuta 2018)

JURI-valiokunta

- Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(lausuntoa varten: ECON, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla) IMCO)

Otsikkojen muuttaminen

AFET-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön 2018/2157(INI) uusi otsikko: ”Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano”

- valiokunta-aloitteisen mietinnön 2018/2116(INI) uusi otsikko: ”Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alueesta ja toimeksiannosta”

- valiokunta-aloitteisen mietinnön 2018/2117(INI) uusi otsikko: ”Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa”

CONT-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön 2018/2152(INI) uusi otsikko: ”Vuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta”

ECON-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön 2018/2100(INI) uusi otsikko: ”Pankkiunioni – vuosikertomus 2018”


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 22. lokakuuta 2018 - 25. lokakuuta 2018.


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.38.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö