Indekss 
Protokols
PDF 277kWORD 79k
Ceturtdiena, 2018. gada 4. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Stāvoklis Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums (debates)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  5.1.Plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanās Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lieta
  5.2.Apvienotie Arābu Emirāti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvoklis
  5.3.Uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšana Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanās Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lieta (balsošana)
  7.2.Apvienotie Arābu Emirāti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvoklis (balsošana)
  7.3.Uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšana Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (balsošana)
  7.4.Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.5.Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) ***I (balsošana)
  7.6.Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana ***I (balsošana)
  7.7.Nepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā ***I (balsošana)
  7.8.ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (balsošana)
  7.9.Stāvoklis Jemenā (balsošana)
  7.10.Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (debates)
 13.Lūgumraksti
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.13.


2. ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000078/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange IMCO komitejas vārdā un Pier Antonio Panzeri INTA komitejas vārdā Padomei: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0404/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000074/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange IMCO komitejas vārdā un Pier Antonio Panzeri INTA komitejas vārdā Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0402/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000075/2018) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā, Bernd Lange IMCO komitejas vārdā un Pier Antonio Panzeri INTA komitejas vārdā Komisijai: ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (B8-0403/2018).

Debates notika 2018. gada 2. oktobrī (2.10.2018. protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty un Emma McClarkin ECR grupas vārdā - par ES ieguldījumu tāda juridiski saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē transnacionālu korporāciju un citu tādu uzņēmumu darbību, kuriem piemīt transnacionālas iezīmes (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb un Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā - par ES ieguldījumu tāda juridiski saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē transnacionālu korporāciju un citu tādu uzņēmumu darbību, kuriem piemīt transnacionālas iezīmes (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par ES ieguldījumu tāda juridiski saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē transnacionālo korporāciju un citu tādu uzņēmumu darbību, kuriem piemīt transnacionālas iezīmes (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.8. punkts.


3. Stāvoklis Jemenā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Jemenā (2018/2853(RSP)).

Debates notika 2018. gada 2. oktobrī (2.10.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein un Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā - par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa un Fernando Ruas PPE grupas vārdā - par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā - par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná un Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Jemenā (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.9. punkts.


4. Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums (debates)

Ziņojums par publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopumu [2017/2278(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0229/2018).

Carlos Coelho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Reimer Böge (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Nicola Danti S&D grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, Tim Aker EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Carlos Coelho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.4. punkts.


5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 3.10.2018. protokola 2. punkts.)


5.1. Plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanās Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 un B8-0457/2018 (2018/2861(RSP)).

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo un Jaromír Štětina iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Michaela Šojdrová un Mark Demesmaeker.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Eduard Kukan un Carlos Iturgaiz.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.1. punkts.


5.2. Apvienotie Arābu Emirāti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 un B8-0469/2018 (2018/2862(RSP)).

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Julie Ward S&D grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Wajid Khan un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák un Paul Rübig.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.2. punkts.


5.3. Uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšana Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 un B8-0468/2018 (2018/2863(RSP)).

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes un László Tőkés iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Michela Giuffrida S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor un Krzysztof Hetman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová un Dubravka Šuica.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2018. protokola 7.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece


6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.02.

Uzstājās Daniele Viotti un Dobromir Sośnierz.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanās Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0451/2018

(aizstāj B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Clare Moody, S&D grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0375).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0455/2018 vairs nav spēkā.)


7.2. Apvienotie Arābu Emirāti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0456/2018

(aizstāj B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir un Monica Macovei.

Pieņemts (P8_TA(2018)0376).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0458/2018 un B8-0469/2018 vairs nav spēkā.)


7.3. Uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšana Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0460/2018.

(aizstāj B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Bas Belder ECR grupas vārdā;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0377).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0466/2018 vairs nav spēkā.)


7.4. Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopumu [2017/2278(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0229/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0378).


7.5. Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0379).


7.6. Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0380).


7.7. Nepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonisku datu brīvai apritei Eiropas Savienībā [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0381).

Uzstāšanās

Anna Maria Corazza Bildt (referente) pirms balsošanas.


7.8. ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0443/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0382).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0472/2018, B8-0473/2018 un B8-0474/2018/rev vairs nav spēkā.)


7.9. Stāvoklis Jemenā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0444/2018

(aizstāj B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom un Elena Valenciano S&D grupas vārdā;

— Charles Tannock un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat un Marie-Pierre Vieu GUE/NGL grupas vārdā;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0383).

Uzstāšanās

Charles Tannock ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3. Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to neiekļāva.


7.10. Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0400/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0384).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Carlos Coelho ziņojums - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria un Momchil Nekov

Axel Voss ziņojums - A8-0320/2017
Monica Macovei un Seán Kelly

Anna Maria Corazza Bildt ziņojums - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov un Seán Kelly

ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri un Lola Sánchez Caldentey

Stāvoklis Jemenā - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová un Mirosław Piotrowski.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.42.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000095/2018) un kuru uzdeva Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz un Josef Weidenholzer Komisijai: Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (B8-0410/2018).

Pavel Poc izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Maria Noichl S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet un Herbert Dorfmann.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


13. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2018. gada 28. septembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Martin Keatings (Nr. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (Nr. 0702/2018); (*) (Nr. 0703/2018); (*) (Nr. 0704/2018); (*) (Nr. 0705/2018); (*) (Nr. 0706/2018); (*) (Nr. 0707/2018); (*) (Nr. 0708/2018); (*) (Nr. 0709/2018); (*) (Nr. 0710/2018); (*) (Nr. 0711/2018); (*) (Nr. 0712/2018); (*) (Nr. 0713/2018); (*) (Nr. 0714/2018); (*) (Nr. 0715/2018); (*) (Nr. 0716/2018); (*) (Nr. 0717/2018); (*) (Nr. 0718/2018); Ivan Zubović (Nr. 0719/2018); Violeta Gospodinova (Nr. 0720/2018); Eva Pakla (Nr. 0721/2018); Libor Fleischhans (Nr. 0722/2018); Mariapia Tolo (Nr. 0723/2018); (*) (Nr. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (Nr. 0725/2018); Wolf Duttlinger (Nr. 0726/2018); (*) (Nr. 0727/2018); (*) (Nr. 0728/2018); Massimo Scarafia (Nr. 0729/2018); Alice Salvatore (Nr. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (Nr. 0731/2018); (*) (Nr. 0732/2018); (*) (Nr. 0733/2018); Marco Bava (Nr. 0734/2018); Franco Brugnola (Nr. 0735/2018); (*) (Nr. 0736/2018); Boris Stein (Nr. 0737/2018); Giampiero Tola (Nr. 0738/2018); Giampiero Tola (Nr. 0739/2018); (*) (Nr. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (Nr. 0741/2018); Jürgen Kirchner (Nr. 0742/2018); (*) (Nr. 0743/2018); (*) (Nr. 0744/2018); Ian Clayton (Nr. 0745/2018); Nicole Agius (Nr. 0746/2018); (*) (Nr. 0747/2018); (*) (Nr. 0748/2018); (*) (Nr. 0749/2018); Katherine Dolan (Nr. 0750/2018); Philippe Bravo (Nr. 0751/2018); Michael Pedersen (Nr. 0752/2018); (*) (Nr. 0753/2018); Hans Moerbeek (Nr. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (Nr. 0755/2018); (*) (Nr. 0756/2018); (*) (Nr. 0757/2018); (*) (Nr. 0758/2018); Marco Bava (Nr. 0759/2018); Marcus Lauri (Nr. 0760/2018); (*) (Nr. 0761/2018); (*) (Nr. 0763/2018); (*) (Nr. 0764/2018); (*) (Nr. 0765/2018); (*) (Nr. 0766/2018); (*) (Nr. 0767/2018); Andreas Laggis (Nr. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (Nr. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (Nr. 0770/2018); (*) (Nr. 0771/2018); (*) (Nr. 0772/2018); (*) (Nr. 0773/2018); Thomas Cho (Nr. 0774/2018); (*) (Nr. 0775/2018); (*) (Nr. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (Nr. 0777/2018); (*) (Nr. 0778/2018); (*) (Nr. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (Nr. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (Nr. 0781/2018); (*) (Nr. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (Nr. 0783/2018); George Mihăilă (Nr. 0784/2018); (*) (Nr. 0785/2018); (*) (Nr. 0786/2018); Simon Gould (Nr. 0787/2018); Giacomo Pierini (Nr. 0788/2018); (*) (Nr. 0789/2018); Jerzy Warszyński (Nr. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (Nr. 0791/2018); (*) (Nr. 0792/2018); (*) (Nr. 0793/2018); (*) (Nr. 0794/2018); (*) (Nr. 0795/2018); Daniel Hettrich (Nr. 0796/2018); (*) (Nr. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (Nr. 0798/2018); (*) (Nr. 0799/2018); (*) (Nr. 0800/2018); (*) (Nr. 0801/2018); Giampiero Tola (Nr. 0802/2018); (*) (Nr. 0803/2018); (*) (Nr. 0804/2018); (*) (Nr. 0805/2018); (*) (Nr. 0806/2018); (*) (Nr. 0807/2018); (*) (Nr. 0808/2018); Marco Bava (Nr. 0809/2018); (*) (Nr. 0810/2018); (*) (Nr. 0811/2018); (*) (Nr. 0812/2018); (*) (Nr. 0813/2018); (*) (Nr. 0814/2018); (*) (Nr. 0815/2018); (*) (Nr. 0816/2018); (*) (Nr. 0817/2018); (*) (Nr. 0818/2018); (*) (Nr. 0819/2018); Antoine Domingues (Nr. 0820/2018); Thilo Hane (Nr. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (Nr. 0822/2018); (*) (Nr. 0823/2018); (*) (Nr. 0824/2018); Emma Groman (Nr. 0825/2018); Oliver Lücke (Nr. 0826/2018); Olga Daskali (Nr. 0827/2018); Marco Bava (Nr. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (Nr. 0829/2018); Andrea Hegenbart (Nr. 0830/2018); (*) (Nr. 0831/2018); (*) (Nr. 0832/2018); Allan Thomsen (Nr. 0833/2018); Sarah Fenwick (Nr. 0834/2018); (*) (Nr. 0835/2018); (*) (Nr. 0836/2018); Markus Baumgarth (Nr. 0837/2018); Klaus Samer (Nr. 0838/2018); Harald Hochmann (Nr. 0839/2018); Vladimir Okadar (Nr. 0840/2018); Fotios Batzios (Nr. 0841/2018); Carmelo Potenza (Nr. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (Nr. 0843/2018); (*) (Nr. 0844/2018); (*) (Nr. 0845/2018).

Lūgumrakstu Nr. 0762/2018 pēc tā iekļaušanas vispārējā reģistrā lūgumraksta iesniedzējs atsauca.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 – 2017/0230(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padome lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

- ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par produktiem, kuru nosaukums atgādina Itālijā ražotus produktus (B8-0353/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību darba devējiem, kuri nodarbina ārzemniekus, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi, dot savu ieguldījumu Eiropas pilsoņu un bezdarbnieku apmācībā (B8-0354/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde un Jean-Luc Schaffhauser. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nāvessoda piespriešanu Israa Al-Ghomgham Saūda Arābijā (B8-0356/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bioloģiski noārdāmas plastmasas plašāku izmantošanu lauksaimniecībā (B8-0357/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par CAR-T pretvēža terapiju (B8-0358/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

BUDG komiteja

- Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (2018/2114(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL komiteja

- Starpposma ziņojums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (2018/0166R(APP))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI komiteja

- To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Reglamenta 39. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants), AFCO, PETI

FEMM komiteja

- Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 2018. gada 27. jūnijs)

JURI komiteja

- Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(atzinums: ECON, EMPL (Reglamenta 54. pants) IMCO)

Virsrakstu maiņa

AFET komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam 2018/2157(INI): "Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana"

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam 2018/2116(INI): "Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām"

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam 2018/2117(INI): "Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā"

CONT komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam 2018/2152(INI): "2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — krāpšanas apkarošanu"

ECON komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam 2018/2100(INI): "Banku savienības 2018. gada ziņojums"


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 22. oktobra līdz 2018. gada 25. oktobrim.


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.38.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika