Indeks 
Protokół
PDF 280kWORD 80k
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  5.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97
  5.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora
  5.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (głosowanie)
  7.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (głosowanie)
  7.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (głosowanie)
  7.4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I (głosowanie)
  7.6.Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I (głosowanie)
  7.7.Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  7.8.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (głosowanie)
  7.9.Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
  7.10.Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (debata)
 13.Petycje
 14.Składanie dokumentów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.13.


2. Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2018), które skierowali Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange, w imieniu komisji IMCO, i Pier Antonio Panzeri, w imieniu komisji INTA, do Rady: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0404/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000074/2018), które skierowali Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange, w imieniu komisji IMCO, i Pier Antonio Panzeri, w imieniu komisji INTA, do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0402/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000075/2018), które skierowali Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, Bernd Lange, w imieniu komisji IMCO, i Pier Antonio Panzeri, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wkład UE w wiążący instrument ONZ, którego celem jest uregulowanie działalności korporacji transnarodowych w odniesieniu do praw człowieka (B8-0403/2018)

Debata odbyła się dnia 2 października 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 2.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty i Emma McClarkin, w imieniu grupy ECR, w sprawie wkładu UE w wiążący instrument ONZ dotyczący korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw o cechach transnarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb i Bogdan Brunon Wenta, w imieniu grupy PPE, w sprawie wkładu UE w wiążący instrument ONZ dotyczący korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw o cechach transnarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel i Marietje Schaake, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wkładu UE w wiążący instrument ONZ dotyczący korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw o cechach transnarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 4.10.2018.


3. Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Jemenie (2018/2853(RSP))

Debata odbyła się dnia 2 października 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 2.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein i Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa i Fernando Ruas, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná i Maria Lidia Senra Rodríguez, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 4.10.2018.


4. Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (debata)

Sprawozdanie w sprawie pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych [2017/2278(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Reimer Böge (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz, niezrzeszony, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 4.10.2018.


5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 3.10.2018)


5.1. Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97

Projekty rezolucji B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 i B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo i Jaromír Štětina przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Michaela Šojdrová i Mark Demesmaeker.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał José Inácio Faria.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Eduard Kukan i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 4.10.2018.


5.2. Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora

Projekty rezolucji B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 i B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Julie Ward w imieniu grupy S&D, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Wajid Khan i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Paul Rübig.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 4.10.2018.


5.3. Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur

Projekty rezolucji B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 i B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes i László Tőkés przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Michela Giuffrida w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor i Krzysztof Hetman.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová i Dubravka Šuica.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 4.10.2018.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca


6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.02.

Głos zabrali: Daniele Viotti i Dobromir Sośnierz.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0451/2018

(zastępujący B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Clare Moody, w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0375)

(Projekt rezolucji B8-0455/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


7.2. Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0456/2018

(zastępujący B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

złożony przez następujących posłów:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Pier Antonio Panzeri, au nom du groupe S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero i Jordi Solé, aw imieniu grupy Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Marina Albiol Guzmán, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir i Monica Macovei.

Przyjęto (P8_TA(2018)0376)

(Projekty rezolucji B8-0458/2018 i B8-0469/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


7.3. Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0460/2018

(zastępujący B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jo Leinen, w imieniu grupy S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Bas Belder, w imieniu grupy ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0377)

(Projekt rezolucji B8-0466/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


7.4. Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pakietu dotyczącego strategii udzielania zamówień publicznych [2017/2278(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0378)


7.5. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0379)


7.6. Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0380)


7.7. Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0381)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


7.8. Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0443/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)0382)

(Projekty rezolucji B8-0472/2018, B8-0473/2018 i B8-0474/2018/rev stały się bezprzedmiotowe.)


7.9. Sytuacja w Jemenie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0444/2018

(zastępujący B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

złożony przez następujących posłów:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D;

— Charles Tannock i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat i Marie-Pierre Vieu, w imieniu grupy GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0383)

Wystąpienia

Charles Tannock przedstawił poprawkę ustną do poprawki 3. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona dopuszczona.


7.10. Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0400/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0384)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Carlosa Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria i Momchil Nekov

Sprawozdanie Axela Vossa - A8-0320/2017
Monica Macovei i Seán Kelly

Sprawozdanie Anny Marii Corazzy Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov i Seán Kelly

Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri i Lola Sánchez Caldentey

Sytuacja w Jemenie - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová i Mirosław Piotrowski.


9. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.42.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000095/2018), które skierowali Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz i Josef Weidenholzer do Komisji: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (B8-0410/2018)

Pavel Poc rozwinął pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Maria Noichl w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet i Herbert Dorfmann.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


13. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

28 września 2018 r.

(*) Nazwisko poufne

Martin Keatings (nr 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (nr 0702/2018); (*) (nr 0703/2018); (*) (nr 0704/2018); (*) (nr 0705/2018); (*) (nr 0706/2018); (*) (nr 0707/2018); (*) (nr 0708/2018); (*) (nr 0709/2018); (*) (nr 0710/2018); (*) (nr 0711/2018); (*) (nr 0712/2018); (*) (nr 0713/2018); (*) (nr 0714/2018); (*) (nr 0715/2018); (*) (nr 0716/2018); (*) (nr 0717/2018); (*) (nr 0718/2018); Ivan Zubović (nr 0719/2018); Violeta Gospodinova (nr 0720/2018); Eva Pakla (nr 0721/2018); Libor Fleischhans (nr 0722/2018); Mariapia Tolo (nr 0723/2018); (*) (nr 0724/2018); Konstantinos Stragkas (nr 0725/2018); Wolf Duttlinger (nr 0726/2018); (*) (nr 0727/2018); (*) (nr 0728/2018); Massimo Scarafia (nr 0729/2018); Alice Salvatore (nr 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (nr 0731/2018); (*) (nr 0732/2018); (*) (nr 0733/2018); Marco Bava (nr 0734/2018); Franco Brugnola (nr 0735/2018); (*) (nr 0736/2018); Boris Stein (nr 0737/2018); Giampiero Tola (nr 0738/2018); Giampiero Tola (nr 0739/2018); (*) (nr 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (nr 0741/2018); Jürgen Kirchner (nr 0742/2018); (*) (nr 0743/2018); (*) (nr 0744/2018); Ian Clayton (nr 0745/2018); Nicole Agius (nr 0746/2018); (*) (nr 0747/2018); (*) (nr 0748/2018); (*) (nr 0749/2018); Katherine Dolan (nr 0750/2018); Philippe Bravo (nr 0751/2018); Michael Pedersen (nr 0752/2018); (*) (nr 0753/2018); Hans Moerbeek (nr 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (nr 0755/2018); (*) (nr 0756/2018); (*) (nr 0757/2018); (*) (nr 0758/2018); Marco Bava (nr 0759/2018); Marcus Lauri (nr 0760/2018); (*) (nr 0761/2018); (*) (nr 0763/2018); (*) (nr 0764/2018); (*) (nr 0765/2018); (*) (nr 0766/2018); (*) (nr 0767/2018); Andreas Laggis (nr 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (nr 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (nr 0770/2018); (*) (nr 0771/2018); (*) (nr 0772/2018); (*) (nr 0773/2018); Thomas Cho (nr 0774/2018); (*) (nr 0775/2018); (*) (nr 0776/2018); León Fernando Del Canto González (nr 0777/2018); (*) (nr 0778/2018); (*) (nr 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (nr 0780/2018); Tudor Cârstoiu (nr 0781/2018); (*) (nr 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (nr 0783/2018); George Mihăilă (nr 0784/2018); (*) (nr 0785/2018); (*) (nr 0786/2018); Simon Gould (nr 0787/2018); Giacomo Pierini (nr 0788/2018); (*) (nr 0789/2018); Jerzy Warszyński (nr 0790/2018); Jan-Erik Hansen (nr 0791/2018); (*) (nr 0792/2018); (*) (nr 0793/2018); (*) (nr 0794/2018); (*) (nr 0795/2018); Daniel Hettrich (nr 0796/2018); (*) (nr 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (nr 0798/2018); (*) (nr 0799/2018); (*) (nr 0800/2018); (*) (nr 0801/2018); Giampiero Tola (nr 0802/2018); (*) (nr 0803/2018); (*) (nr 0804/2018); (*) (nr 0805/2018); (*) (nr 0806/2018); (*) (nr 0807/2018); (*) (nr 0808/2018); Marco Bava (nr 0809/2018); (*) (nr 0810/2018); (*) (nr 0811/2018); (*) (nr 0812/2018); (*) (nr 0813/2018); (*) (nr 0814/2018); (*) (nr 0815/2018); (*) (nr 0816/2018); (*) (nr 0817/2018); (*) (nr 0818/2018); (*) (nr 0819/2018); Antoine Domingues (nr 0820/2018); Thilo Hane (nr 0821/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0822/2018); (*) (nr 0823/2018); (*) (nr 0824/2018); Emma Groman (nr 0825/2018); Oliver Lücke (nr 0826/2018); Olga Daskali (nr 0827/2018); Marco Bava (nr 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (nr 0829/2018); Andrea Hegenbart (nr 0830/2018); (*) (nr 0831/2018); (*) (nr 0832/2018); Allan Thomsen (nr 0833/2018); Sarah Fenwick (nr 0834/2018); (*) (nr 0835/2018); (*) (nr 0836/2018); Markus Baumgarth (nr 0837/2018); Klaus Samer (nr 0838/2018); Harald Hochmann (nr 0839/2018); Vladimir Okadar (nr 0840/2018); Fotios Batzios (nr 0841/2018); Carmelo Potenza (nr 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr 0843/2018); (*) (nr 0844/2018); (*) (nr 0845/2018).

Petycja nr 0762/2018 została wycofana przez składającego petycję już po wpisaniu jej do rejestru ogólnego.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu Przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Banku Centralnego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wcelu udzielenia pomocy Łotwie (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG, ECON

- Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG, ECON

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zjawiska „Italian sounding” (B8-0353/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie konieczności wspierania obywateli i bezrobotnych z Europy przez pracodawców zatrudniających obcokrajowców spoza Europy (B8-0354/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde i Jean-Luc Schaffhauser. Projekt rezolucji w sprawie zastosowania kary śmierci wobec Isray Al-Ghomghami w Arabii Saudyjskiej (B8-0356/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie powszechniejszego stosowania tworzyw biodegradowalnych w rolnictwie (B8-0357/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie terapii przeciwnowotworowej Car-T (B8-0358/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja BUDG

- Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych (2018/2114(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

komisja EMPL

- Sprawozdanie okresowe w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 – Stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (2018/0166R(APP))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

komisja JURI

- Ochrona osób zgłaszających przypadki łamania prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (art. 39 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu), AFCO, PETI

komisja FEMM

- Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2018 r.)

komisja JURI

- Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(opinia: ECON, EMPL (art. 54 Regulaminu) IMCO)

Zmiana tytułów

komisja AFET

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2157(INI):
Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB”

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2116(INI):
Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE”

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2117(INI):
Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE”

komisja CONT

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2152(INI):
Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi”

komisja ECON

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2100(INI):
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018”


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 22 października 2018 r. do 25 października 2018 r.


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.38.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności