Index 
Proces-verbal
PDF 276kWORD 79k
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Situația din Yemen (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Pachetul privind strategia de achiziții publice (dezbatere)
 5.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  5.1.Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97
  5.2.Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor
  5.3.Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang
 6.Reluarea ședinței
 7.Votare
  7.1.Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (vot)
  7.2.Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (vot)
  7.3.Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (vot)
  7.4.Pachetul privind strategia de achiziții publice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) ***I (vot)
  7.6.Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare ***I (vot)
  7.7.Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană ***I (vot)
  7.8.Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (vot)
  7.9.Situația din Yemen (vot)
  7.10.Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (dezbatere)
 13.Petiții
 14.Depunere de documente
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.13.


2. Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000078/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei IMCO și Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei INTA, Consiliului: Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0404/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000074/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei IMCO și Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei INTA, adresată Vicepreședintei Comisiei și Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0402/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000075/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Bernd Lange, în numele Comisiei IMCO și Pier Antonio Panzeri, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (B8-0403/2018)

Dezbaterea a avut loc la 2 octombrie 2018 (punctul 12 al PV din 2.10.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty și Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, referitoare la contribuția UE la un Instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi cu caracteristici transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb și Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, referitor la contribuția UE la un Instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi cu caracteristici transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la contribuția UE la un Instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi cu caracteristici transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Vot: punctul 7.8 al PV din 4.10.2018.


3. Situația din Yemen (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Yemen (2018/2853(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 octombrie 2018 (punctul 14 al PV din 2.10.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná și Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Vot: punctul 7.9 al PV din 4.10.2018.


4. Pachetul privind strategia de achiziții publice (dezbatere)

Raport referitor la pachetul privind strategia de achiziții publice [2017/2278(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Reimer Böge (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Carlos Coelho.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 4.10.2018.


5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 3.10.2018.)


5.1. Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97

Propuneri de rezoluții B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 și B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo și Jaromír Štětina au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Michaela Šojdrová și Mark Demesmaeker.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: José Inácio Faria.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Eduard Kukan și Carlos Iturgaiz.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 4.10.2018.


5.2. Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor

Propuneri de rezoluții B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 și B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Julie Ward, în numele Grupului S&D, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Wajid Khan și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák și Paul Rübig.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 4.10.2018.


5.3. Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang

Propuneri de rezoluții B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 și B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes și László Tőkés au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Michela Giuffrida, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor și Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová și Dubravka Šuica.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 4.10.2018.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă


6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.02.

Au intervenit: Daniele Viotti și Dobromir Sośnierz.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0451/2018

(care înlocuiește B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Clare Moody, în numele Grupului S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0375)

(Propunerea de rezoluție B8-0455/2018 a devenit caducă.)


7.2. Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0456/2018

(care înlocuiește B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

depusă de următorii deputați:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir și Monica Macovei.

Adoptat (P8_TA(2018)0376)

(Propunerile de rezoluții B8-0458/2018 și B8-0469/2018 au devenit caduce.)


7.3. Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0460/2018

(care înlocuiește B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Bas Belder, în numele Grupului ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0377)

(Propunerea de rezoluție B8-0466/2018 a devenit caducă.)


7.4. Pachetul privind strategia de achiziții publice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la pachetul privind strategia de achiziții publice [2017/2278(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0378)


7.5. Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0379)


7.6. Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0380)


7.7. Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0381)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt (raportoare) înaintea votării.


7.8. Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0443/2018

Adoptat (P8_TA(2018)0382)

(Propunerile de rezoluții B8-0472/2018, B8-0473/2018 și B8-0474/2018/rev au devenit caduce.)


7.9. Situația din Yemen (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0444/2018

(care înlocuiește B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

depusă de următorii deputați:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

— Charles Tannock și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat și Marie-Pierre Vieu, în numele Grupului GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0383)

Intervenții

Charles Tannock a prezentat un amendament oral la amendamentul 3. Peste 40 de deputați s-au opus luării în considerate a acestui amendament oral, drept pentru care nu a fost reținut.


7.10. Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE (vot)

Propunere de rezoluție B8-0400/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0384)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria și Momchil Nekov

Raport Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei și Seán Kelly

Raport Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov și Seán Kelly

Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri și Lola Sánchez Caldentey

Situația din Yemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová și Mirosław Piotrowski.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.42.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000095/2018) adresată de Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz și Josef Weidenholzer Comisiei: Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (B8-0410/2018)

Pavel Poc a dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet și Herbert Dorfmann.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


13. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

28 septembrie 2018

(*) Nume confidențial

Martin Keatings (nr. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (nr. 0702/2018); (*) (nr. 0703/2018); (*) (nr. 0704/2018); (*) (nr. 0705/2018); (*) (nr. 0706/2018); (*) (nr. 0707/2018); (*) (nr. 0708/2018); (*) (nr. 0709/2018); (*) (nr. 0710/2018); (*) (nr. 0711/2018); (*) (nr. 0712/2018); (*) (nr. 0713/2018); (*) (nr. 0714/2018); (*) (nr. 0715/2018); (*) (nr. 0716/2018); (*) (nr. 0717/2018); (*) (nr. 0718/2018); Ivan Zubović (nr. 0719/2018); Violeta Gospodinova (nr. 0720/2018); Eva Pakla (nr. 0721/2018); Libor Fleischhans (nr. 0722/2018); Mariapia Tolo (nr. 0723/2018); (*) (nr. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (nr. 0725/2018); Wolf Duttlinger (nr. 0726/2018); (*) (nr. 0727/2018); (*) (nr. 0728/2018); Massimo Scarafia (nr. 0729/2018); Alice Salvatore (nr. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (nr. 0731/2018); (*) (nr. 0732/2018); (*) (nr. 0733/2018); Marco Bava (nr. 0734/2018); Franco Brugnola (nr. 0735/2018); (*) (nr. 0736/2018); Boris Stein (nr. 0737/2018); Giampiero Tola (nr. 0738/2018); Giampiero Tola (nr. 0739/2018); (*) (nr. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (nr. 0741/2018); Jürgen Kirchner (nr. 0742/2018); (*) (nr. 0743/2018); (*) (nr. 0744/2018); Ian Clayton (nr. 0745/2018); Nicole Agius (nr. 0746/2018); (*) (nr. 0747/2018); (*) (nr. 0748/2018); (*) (nr. 0749/2018); Katherine Dolan (nr. 0750/2018); Philippe Bravo (nr. 0751/2018); Michael Pedersen (nr. 0752/2018); (*) (nr. 0753/2018); Hans Moerbeek (nr. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (nr. 0755/2018); (*) (nr. 0756/2018); (*) (nr. 0757/2018); (*) (nr. 0758/2018); Marco Bava (nr. 0759/2018); Marcus Lauri (nr. 0760/2018); (*) (nr. 0761/2018); (*) (nr. 0763/2018); (*) (nr. 0764/2018); (*) (nr. 0765/2018); (*) (nr. 0766/2018); (*) (nr. 0767/2018); Andreas Laggis (nr. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (nr. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (nr. 0770/2018); (*) (nr. 0771/2018); (*) (nr. 0772/2018); (*) (nr. 0773/2018); Thomas Cho (nr. 0774/2018); (*) (nr. 0775/2018); (*) (nr. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (nr. 0777/2018); (*) (nr. 0778/2018); (*) (nr. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (nr. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (nr. 0781/2018); (*) (nr. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (nr. 0783/2018); George Mihăilă (nr. 0784/2018); (*) (nr. 0785/2018); (*) (nr. 0786/2018); Simon Gould (nr. 0787/2018); Giacomo Pierini (nr. 0788/2018); (*) (nr. 0789/2018); Jerzy Warszyński (nr. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (nr. 0791/2018); (*) (nr. 0792/2018); (*) (nr. 0793/2018); (*) (nr. 0794/2018); (*) (nr. 0795/2018); Daniel Hettrich (nr. 0796/2018); (*) (nr. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (nr. 0798/2018); (*) (nr. 0799/2018); (*) (nr. 0800/2018); (*) (nr. 0801/2018); Giampiero Tola (nr. 0802/2018); (*) (nr. 0803/2018); (*) (nr. 0804/2018); (*) (nr. 0805/2018); (*) (nr. 0806/2018); (*) (nr. 0807/2018); (*) (nr. 0808/2018); Marco Bava (nr. 0809/2018); (*) (nr. 0810/2018); (*) (nr. 0811/2018); (*) (nr. 0812/2018); (*) (nr. 0813/2018); (*) (nr. 0814/2018); (*) (nr. 0815/2018); (*) (nr. 0816/2018); (*) (nr. 0817/2018); (*) (nr. 0818/2018); (*) (nr. 0819/2018); Antoine Domingues (nr. 0820/2018); Thilo Hane (nr. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (nr. 0822/2018); (*) (nr. 0823/2018); (*) (nr. 0824/2018); Emma Groman (nr. 0825/2018); Oliver Lücke (nr. 0826/2018); Olga Daskali (nr. 0827/2018); Marco Bava (nr. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (nr. 0829/2018); Andrea Hegenbart (nr. 0830/2018); (*) (nr. 0831/2018); (*) (nr. 0832/2018); Allan Thomsen (nr. 0833/2018); Sarah Fenwick (nr. 0834/2018); (*) (nr. 0835/2018); (*) (nr. 0836/2018); Markus Baumgarth (nr. 0837/2018); Klaus Samer (nr. 0838/2018); Harald Hochmann (nr. 0839/2018); Vladimir Okadar (nr. 0840/2018); Fotios Batzios (nr. 0841/2018); Carmelo Potenza (nr. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr. 0843/2018); (*) (nr. 0844/2018); (*) (nr. 0845/2018).

Petiția nr. 0762/2018 a fost retrasă de petiționar după înscrierea ei în registrul general.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Numirea directorului executiv al FEIS (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

retrimis

comisiei competente :

BUDG, ECON

- Numirea directorului executiv adjunct al FEIS (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

retrimis

comisiei competente :

BUDG, ECON

2) de către deputați, următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la produsele cu aparentă consonanță italiană (B8-0353/2018)

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

CULT

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea ca angajatorii de lucrători din afara UE să contribuie la formarea cetățenilor și șomerilor europeni (B8-0354/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Dominique Bilde și Jean-Luc Schaffhauser. Propunere de rezoluție referitoare la aplicarea pedepsei capitale în cazul Israa Al-Ghomgham în Arabia Saudită (B8-0356/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Ivan Jakovčić și Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea mai amplă a materialelor plastice biodegradabile în sectorul agricol (B8-0357/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la terapia antitumorală CAR-T (B8-0358/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI


15. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

BUDG

- Punerea în practică a dispozițiilor juridice și a declarației comune de asigurare a controlului parlamentar al agențiilor descentralizate (2018/2114(INI))
retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL

- Raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027- Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (2018/0166R(APP))
retrimis comisiei competente: BUDG
aviz: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI

- Protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului UE (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AFCO, PETI

FEMM

- Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și normele financiare ce vizează aceste fonduri și Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
retrimis comisiei competente: REGI
aviz: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 27 iunie 2018)

JURI

- Conversile, fuziunile și divizările transfrontaliere (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
aviz: ECON, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO

Schimbare a titlurilor

AFET

- Nou titlu al raportului din proprie inițiativă 2018/2157(INI): „Exportul de arme: punerea în aplicare a poziției comune 2008/944/PESC

- Nou titlu al raportului din proprie inițiativă 2018/2116(INI): „Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind competențele și mandatul reprezentanților speciali ai Uniunii”

- Nou titlu al raportului din proprie inițiativă 2018/2117(INI): „Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății academice în cadrul acțiunii externe a Uniunii”

CONT

- Nou titlu al raportului din proprie inițiativă 2018/2152(INI): „Raportul anual pe 2017 privind «Protejarea intereselor financiare ale UE – Combaterea fraudei»”

ECON

- Nou titlu al raportului din proprie inițiativă 2018/2100(INI): „Uniunea bancară – Raportul anual pe 2018”


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 22 octombrie 2018 și 25 octombrie 2018.


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.38.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate