Zoznam 
Zápisnica
PDF 277kWORD 80k
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 4.Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97
  5.2.Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra
  5.3.Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97 (hlasovanie)
  7.2.Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (hlasovanie)
  7.3.Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (hlasovanie)
  7.4.Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) ***I (hlasovanie)
  7.6.Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu ***I (hlasovanie)
  7.7.Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I (hlasovanie)
  7.8.Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (hlasovanie)
  7.9.Situácia v Jemene (hlasovanie)
  7.10.Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (rozprava)
 13.Petície
 14.Predloženie dokumentov
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.13 h.


2. Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000078/2018), ktorú položili Linda McAvan v mene výboru DEVE, Bernd Lange v mene výboru IMCO a Pier Antonio Panzeri v mene výboru INTA pre Radu: Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné spoločnosti so zreteľom na ľudské práva (B8-0404/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000074/2018), ktorú položili Linda McAvan v mene výboru DEVE Bernd Lange v mene výboru IMCO a Pier Antonio Panzeri v mene výboru INTA, pre podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné spoločnosti so zreteľom na ľudské práva (B8-0402/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2018), ktorú položili Linda McAvan v mene výboru DEVE, Bernd Lange v mene výboru IMCO a Pier Antonio Panzeri v mene výboru INTA, pre Komisiu: Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné spoločnosti so zreteľom na ľudské práva (B8-0403/2018)

Rozprava sa uskutočnila 2. októbra 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 2.10.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty a Emma McClarkin v mene skupiny ECR o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb a Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


3. Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Jemene (2018/2853(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 2. októbra 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 2.10.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR o situácii v Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D o situácii v Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa a Fernando Ruas v mene skupiny PPE o situácii v Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD o situácii v Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o situácii v Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná a Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Jemene (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


4. Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (rozprava)

Správa o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania [2017/2278(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Reimer Böge ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Tim Aker v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Carlos Coelho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 3.10.2018 .)


5.1. Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97

Návrhy uznesenia B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 a B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo a Jaromír Štětina uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Michaela Šojdrová a Mark Demesmaeker.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil José Inácio Faria.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Eduard Kukan a Carlos Iturgaiz.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


5.2. Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra

Návrhy uznesenia B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 a B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward v mene skupiny S&D, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Wajid Khan a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Paul Rübig.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 4.10.2018.


5.3. Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

Návrhy uznesenia B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 a B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes a László Tőkés uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor a Krzysztof Hetman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová a Dubravka Šuica.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 4.10.2018.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka


6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.02 h.

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti a Dobromir Sośnierz.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0451/2018

(nahrádzajúci B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Clare Moody v mene skupiny S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero a Jordi Solé v mene skupiny v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0375)

(Návrh uznesenia B8-0455/2018 sa stal bezpredmetným.)


7.2. Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0456/2018

(nahrádzajúci B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

podaný týmito poslancami:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero a Jordi Solév mene skupiny Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir a Monica Macovei.

Prijatý (P8_TA(2018)0376)

(Návrhy uznesenia B8-0458/2018 a B8-0469/2018 sa stali bezpredmetnými.)


7.3. Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0460/2018

(nahrádzajúci B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere v mene skupiny PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jo Leinen v mene skupiny S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Bas Belder v mene skupiny ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero a Jordi Solév mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0377)

(Návrh uznesenia B8-0466/2018 sa stal bezpredmetným.)


7.4. Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania [2017/2278(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0378)


7.5. Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0379)


7.6. Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0380)


7.7. Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0381)

Vystúpenia:

Anna Maria Corazza Bildt (spravodajca) pred hlasovaním.


7.8. Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA B8-0443/2018

Prijatý (P8_TA(2018)0382)

(Návrhy uznesenia B8-0472/2018, B8-0473/2018 a B8-0474/2018/rev sa stali bezpredmetnými.)


7.9. Situácia v Jemene (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0444/2018

(nahrádzajúci B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

podaný týmito poslancami:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom a Elena Valenciano v mene skupiny S&D;

— Charles Tannock a Raffaele Fitto v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat a Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0383)

Vystúpenia:

Charles Tannock predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3. Tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac než 40 poslancov.


7.10. Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0400/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0384)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Momchil Nekov

Správa: Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei a Seán Kelly

Správa: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov a Seán Kelly

Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri a Lola Sánchez Caldentey

Situácia v Jemene - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová a Mirosław Piotrowski.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.42 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000095/2018), ktorú položil Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz a Josef Weidenholzer pre Komisiu: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (B8-0410/2018)

Pavel Poc rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Maria Noichl v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet a Herbert Dorfmann.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


13. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 28. septembra 2018

(*) Meno je utajené

Martin Keatings (č. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (č. 0702/2018); (*) (č. 0703/2018); (*) (č. 0704/2018); (*) (č. 0705/2018); (*) (č. 0706/2018); (*) (č. 0707/2018); (*) (č. 0708/2018); (*) (č. 0709/2018); (*) (č. 0710/2018); (*) (č. 0711/2018); (*) (č. 0712/2018); (*) (č. 0713/2018); (*) (č. 0714/2018); (*) (č. 0715/2018); (*) (č. 0716/2018); (*) (č. 0717/2018); (*) (č. 0718/2018); Ivač Zubović (č. 0719/2018); Violeta Gospodinova (č. 0720/2018); Eva Pakla (č. 0721/2018); Libor Fleischhans (č. 0722/2018); Mariapia Tolo (č. 0723/2018); (*) (č. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (č. 0725/2018); Wolf Duttlinger (č. 0726/2018); (*) (č. 0727/2018); (*) (č. 0728/2018); Massimo Scarafia (č. 0729/2018); Alice Salvatore (č. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (č. 0731/2018); (*) (č. 0732/2018); (*) (č. 0733/2018); Marco Bava (č. 0734/2018); Franco Brugnola (č. 0735/2018); (*) (č. 0736/2018); Boris Stein (č. 0737/2018); Giampiero Tola (č. 0738/2018); Giampiero Tola (č. 0739/2018); (*) (č. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (č. 0741/2018); Jürgen Kirchner (č. 0742/2018); (*) (č. 0743/2018); (*) (č. 0744/2018); Ian Clayton (č. 0745/2018); Nicole Agius (č. 0746/2018); (*) (č. 0747/2018); (*) (č. 0748/2018); (*) (č. 0749/2018); Katherine Dolan (č. 0750/2018); Philippe Bravo (č. 0751/2018); Michael Pedersen (č. 0752/2018); (*) (č. 0753/2018); Hans Moerbeek (č. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (č. 0755/2018); (*) (č. 0756/2018); (*) (č. 0757/2018); (*) (č. 0758/2018); Marco Bava (č. 0759/2018); Marcus Lauri (č. 0760/2018); (*) (č. 0761/2018); (*) (č. 0763/2018); (*) (č. 0764/2018); (*) (č. 0765/2018); (*) (č. 0766/2018); (*) (č. 0767/2018); Andreas Laggis (č. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (č. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (č. 0770/2018); (*) (č. 0771/2018); (*) (č. 0772/2018); (*) (č. 0773/2018); Thomas Cho (č. 0774/2018); (*) (č. 0775/2018); (*) (č. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (č. 0777/2018); (*) (č. 0778/2018); (*) (č. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (č. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (č. 0781/2018); (*) (č. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (č. 0783/2018); George Mihăilă (č. 0784/2018); (*) (č. 0785/2018); (*) (č. 0786/2018); Simon Gould (č. 0787/2018); Giacomo Pierini (č. 0788/2018); (*) (č. 0789/2018); Jerzy Warszyński (č. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (č. 0791/2018); (*) (č. 0792/2018); (*) (č. 0793/2018); (*) (č. 0794/2018); (*) (č. 0795/2018); Daniel Hettrich (č. 0796/2018); (*) (č. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (č. 0798/2018); (*) (č. 0799/2018); (*) (č. 0800/2018); (*) (č. 0801/2018); Giampiero Tola (č. 0802/2018); (*) (č. 0803/2018); (*) (č. 0804/2018); (*) (č. 0805/2018); (*) (č. 0806/2018); (*) (č. 0807/2018); (*) (č. 0808/2018); Marco Bava (č. 0809/2018); (*) (č. 0810/2018); (*) (č. 0811/2018); (*) (č. 0812/2018); (*) (č. 0813/2018); (*) (č. 0814/2018); (*) (č. 0815/2018); (*) (č. 0816/2018); (*) (č. 0817/2018); (*) (č. 0818/2018); (*) (č. 0819/2018); Antoine Domingues (č. 0820/2018); Thilo Hane (č. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (č. 0822/2018); (*) (č. 0823/2018); (*) (č. 0824/2018); Emma Groman (č. 0825/2018); Oliver Lücke (č. 0826/2018); Olga Daskali (č. 0827/2018); Marco Bava (č. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (č. 0829/2018); Andrea Hegenbart (č. 0830/2018); (*) (č. 0831/2018); (*) (č. 0832/2018); Allan Thomsen (č. 0833/2018); Sarah Fenwick (č. 0834/2018); (*) (č. 0835/2018); (*) (č. 0836/2018); Markus Baumgarth (č. 0837/2018); Klaus Samer (č. 0838/2018); Harald Hochmann (č. 0839/2018); Vladimir Okadar (č. 0840/2018); Fotios Batzios (č. 0841/2018); Carmelo Potenza (č. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (č. 0843/2018); (*) (č. 0844/2018); (*) (č. 0845/2018).

Petíciu č. 0762/2018 stiahol jej predkladateľ po jej zapísaní do registra.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu; nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu; a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

- Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o označeniach znejúcich taliansky (B8-0353/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o potrebe, aby zamestnávatelia cudzincov, ktorí nepochádzajú z Európy, prispievali na odbornú prípravu európskych občanov a nezamestnaných (B8-0354/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh uznesenia o uplatnení trestu smrti voči Isrá´a al-Ghamghámovej v Saudskej Arábii (B8-0356/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o širšom používaní biodegradovateľných plastov v poľnohospodárstve (B8-0357/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o protinádorovej terapii Car-T (B8-0358/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor BUDG

- Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (2018/2114(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

výbor EMPL

- Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (2018/0166R(APP))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

výbor JURI

- Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku), AFCO, PETI

výbor FEMM

- Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. júna 2018)

výbor JURI

- Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(stanovisko: ECON, EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku) IMCO)

Zmena názvov

výbor AFET

- Nový názov iniciatívnej správy 2018/2157(INI): „Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP“

- Nový názov iniciatívnej správy 2018/2116(INI): „Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ“

- Nový názov iniciatívnej správy 2018/2117(INI): „Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k obrane akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ“

výbor CONT

- Nový názov iniciatívnej správy 2018/2152(INI): „Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom“

výbor ECON

- Nový názov iniciatívnej správy 2018/2100(INI): „Banková únia – výročná správa za rok 2018“


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 22. októbra 2018 do 25. októbra 2018.


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.38 h.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia