Kazalo 
Zapisnik
PDF 286kWORD 80k
Četrtek, 4. oktober 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)
 4.Sveženj strategije za javno naročanje (razprava)
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
5.1.Poslabšanje medijske svobode v Belorusiji, zlasti primer Listine 97
  
5.2.Združeni arabski emirati, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja
  
5.3.Množična samovoljna pridržanja Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang
 6.Nadaljevanje seje
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Poslabšanje medijske svobode v Belorusiji, zlasti primer Listine 97 (glasovanje)
  
7.2.Združeni arabski emirati, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (glasovanje)
  
7.3.Množična samovoljna pridržanja Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (glasovanje)
  
7.4.Sveženj strategije za javno naročanje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ***I (glasovanje)
  
7.6.Vzajemno priznavanje sklepov o začasnem zavarovanju in odvzemu ***I (glasovanje)
  
7.7.Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji ***I (glasovanje)
  
7.8.Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (glasovanje)
  
7.9.Razmere v Jemnu (glasovanje)
  
7.10.Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (razprava)
 13.Peticije
 14.Predložitev dokumentov
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.13.


2. Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000078/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, Svetu: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0404/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000074/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0402/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000075/2018), ki so ga postavili Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Bernd Lange, v imenu odbora IMCO in Pier Antonio Panzeri, v imenu odbora INTA, Komisiji: Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (B8-0403/2018)

Razprava je potekala dne2. oktobra 2018 (točka 12 zapisnika z dne 2.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty in Emma McClarkin, v imenu skupine ECR, o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb in Bogdan Brunon Wenta, v imenu skupine PPE, o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel in Marietje Schaake, v imenu skupine ALDE, o prispevku EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih z nadnacionalnimi značilnostmi v zvezi s človekovimi pravicami (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 4.10.2018.


3. Razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Jemnu (2018/2853(RSP))

Razprava je potekala dne 2. oktobra 2018 (točka 14 zapisnika z dne 2.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska in Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein in Enrique Guerrero Salom, v imenu skupine S&D, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa in Fernando Ruas, v imenu skupine PPE, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon in Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas in Fabio Massimo Castaldo, v imenu skupine EFDD, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná in Maria Lidia Senra Rodríguez, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 4.10.2018.


4. Sveženj strategije za javno naročanje (razprava)

Poročilo o svežnju strategije za javno naročanje [2017/2278(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho je predstavil poročilo.

Govorila je: Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Reimer Böge (pripravljavec mnenja odbora INTA), Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Nicola Danti v imenu skupine S&D, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Tim Aker v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis in Maria Grapini.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Carlos Coelho.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 4.10.2018.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 3.10.2018)


5.1. Poslabšanje medijske svobode v Belorusiji, zlasti primer Listine 97

predlogi resolucij B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 in B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo in Jaromír Štětina so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Michaela Šojdrová in Mark Demesmaeker.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril José Inácio Faria.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák in Paul Rübig.

Govorila je: Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 4.10.2018.


5.2. Združeni arabski emirati, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja

predlogi resolucij B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 in B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Julie Ward v imenu skupine S&D, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Wajid Khan in Neena Gill.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák in Paul Rübig.

Govorila je: Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 4.10.2018.


5.3. Množična samovoljna pridržanja Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang

predlogi resolucij B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 in B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes in László Tőkés so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Michela Giuffrida v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor in Krzysztof Hetman.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová in Dubravka Šuica.

Govorilaje: Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 4.10.2018.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica


6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.02.

Govorilla sta Daniele Viotti in Dobromir Sośnierz.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Poslabšanje medijske svobode v Belorusiji, zlasti primer Listine 97 (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0451/2018

(ki nadomešča B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Clare Moody, v imenu skupine S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock in Monica Macovei, v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0375)

(Predlog resolucije B8-0455/2018 je brezpredmeten.)


7.2. Združeni arabski emirati, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0456/2018

(ki nadomešča B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri, v imenu skupine S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Marina Albiol Guzmán, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir in Monica Macovei.

Sprejeto (P8_TA(2018)0376)

(Predlogi resolucij B8-0458/2018 in B8-0469/2018 so brezpredmetni.)


7.3. Množična samovoljna pridržanja Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Sinkiang (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0460/2018

(ki nadomešča B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Jo Leinen, v imenu skupine S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić in Bas Belder, v imenu skupine ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0377)

(Predlog resolucije B8-0466/2018 je brezpredmeten.)


7.4. Sveženj strategije za javno naročanje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o svežnju strategije za javno naročanje [2017/2278(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0378)


7.5. Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Axel Voss (A8-0320/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0379)


7.6. Vzajemno priznavanje sklepov o začasnem zavarovanju in odvzemu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in odvzemu [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0380)


7.7. Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0381)

Govori

Anna Maria Corazza Bildt (poročevalka) avant le vote.


7.8. Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0443/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)0382)

(Predlogi resolucij B8-0472/2018, B8-0473/2018 in B8-0474/2018/rev so brezpredmetni.)


7.9. Razmere v Jemnu (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0444/2018

(ki nadomešča B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas in Anna Maria Corazza Bildt, v imenu skupine PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom in Elena Valenciano, v imenu skupine S&D;

— Charles Tannock in Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat in Marie-Pierre Vieu, v imenu skupine GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0383)

Govori

Charles Tannock je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3. Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.


7.10. Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0400/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0384)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria in Momchil Nekov

Poročilo: Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei in Seán Kelly

Poročilo: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov in Seán Kelly

Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri in Lola Sánchez Caldentey

Razmere v Jemnu - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová in Mirosław Piotrowski.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 12.42.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000095/2018), ki so ga postavili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz in Josef Weidenholzer Komisiji: Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (B8-0410/2018)

Pavel Poc je predstavil vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Maria Noichl v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet in Herbert Dorfmann.

Govorila je: Elżbieta Bieńkowska.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


13. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

28. septembra 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

Martin Keatings (št. 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (št. 0702/2018); (*) (št. 0703/2018); (*) (št. 0704/2018); (*) (št. 0705/2018); (*) (št. 0706/2018); (*) (št. 0707/2018); (*) (št. 0708/2018); (*) (št. 0709/2018); (*) (št. 0710/2018); (*) (št. 0711/2018); (*) (št. 0712/2018); (*) (št. 0713/2018); (*) (št. 0714/2018); (*) (št. 0715/2018); (*) (št. 0716/2018); (*) (št. 0717/2018); (*) (št. 0718/2018); Ivan Zubović (št. 0719/2018); Violeta Gospodinova (št. 0720/2018); Eva Pakla (št. 0721/2018); Libor Fleischhans (št. 0722/2018); Mariapia Tolo (št. 0723/2018); (*) (št. 0724/2018); Konstantinos Stragkas (št. 0725/2018); Wolf Duttlinger (št. 0726/2018); (*) (št. 0727/2018); (*) (št. 0728/2018); Massimo Scarafia (št. 0729/2018); Alice Salvatore (št. 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (št. 0731/2018); (*) (št. 0732/2018); (*) (št. 0733/2018); Marco Bava (št. 0734/2018); Franco Brugnola (št. 0735/2018); (*) (št. 0736/2018); Boris Stein (št. 0737/2018); Giampiero Tola (št. 0738/2018); Giampiero Tola (št. 0739/2018); (*) (št. 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (št. 0741/2018); Jürgen Kirchner (št. 0742/2018); (*) (št. 0743/2018); (*) (št. 0744/2018); Ian Clayton (št. 0745/2018); Nicole Agius (št. 0746/2018); (*) (št. 0747/2018); (*) (št. 0748/2018); (*) (št. 0749/2018); Katherine Dolan (št. 0750/2018); Philippe Bravo (št. 0751/2018); Michael Pedersen (št. 0752/2018); (*) (št. 0753/2018); Hans Moerbeek (št. 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (št. 0755/2018); (*) (št. 0756/2018); (*) (št. 0757/2018); (*) (št. 0758/2018); Marco Bava (št. 0759/2018); Marcus Lauri (št. 0760/2018); (*) (št. 0761/2018); (*) (št. 0763/2018); (*) (št. 0764/2018); (*) (št. 0765/2018); (*) (št. 0766/2018); (*) (št. 0767/2018); Andreas Laggis (št. 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (št. 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (št. 0770/2018); (*) (št. 0771/2018); (*) (št. 0772/2018); (*) (št. 0773/2018); Thomas Cho (št. 0774/2018); (*) (št. 0775/2018); (*) (št. 0776/2018); León Fernando Del Canto González (št. 0777/2018); (*) (št. 0778/2018); (*) (št. 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (št. 0780/2018); Tudor Cârstoiu (št. 0781/2018); (*) (št. 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (št. 0783/2018); George Mihăilă (št. 0784/2018); (*) (št. 0785/2018); (*) (št. 0786/2018); Simon Gould (št. 0787/2018); Giacomo Pierini (št. 0788/2018); (*) (št. 0789/2018); Jerzy Warszyński (št. 0790/2018); Jan-Erik Hansen (št. 0791/2018); (*) (št. 0792/2018); (*) (št. 0793/2018); (*) (št. 0794/2018); (*) (št. 0795/2018); Daniel Hettrich (št. 0796/2018); (*) (št. 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (št. 0798/2018); (*) (št. 0799/2018); (*) (št. 0800/2018); (*) (št. 0801/2018); Giampiero Tola (št. 0802/2018); (*) (št. 0803/2018); (*) (št. 0804/2018); (*) (št. 0805/2018); (*) (št. 0806/2018); (*) (št. 0807/2018); (*) (št. 0808/2018); Marco Bava (št. 0809/2018); (*) (št. 0810/2018); (*) (št. 0811/2018); (*) (št. 0812/2018); (*) (št. 0813/2018); (*) (št. 0814/2018); (*) (št. 0815/2018); (*) (št. 0816/2018); (*) (št. 0817/2018); (*) (št. 0818/2018); (*) (št. 0819/2018); Antoine Domingues (št. 0820/2018); Thilo Hane (št. 0821/2018); Pierpaolo Volpe (št. 0822/2018); (*) (št. 0823/2018); (*) (št. 0824/2018); Emma Groman (št. 0825/2018); Oliver Lücke (št. 0826/2018); Olga Daskali (št. 0827/2018); Marco Bava (št. 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (št. 0829/2018); Andrea Hegenbart (št. 0830/2018); (*) (št. 0831/2018); (*) (št. 0832/2018); Allan Thomsen (št. 0833/2018); Sarah Fenwick (št. 0834/2018); (*) (št. 0835/2018); (*) (št. 0836/2018); Markus Baumgarth (št. 0837/2018); Klaus Samer (št. 0838/2018); Harald Hochmann (št. 0839/2018); Vladimir Okadar (št. 0840/2018); Fotios Batzios (št. 0841/2018); Carmelo Potenza (št. 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (št. 0843/2018); (*) (št. 0844/2018); (*) (št. 0845/2018).

Peticijo št. 0762/2018 je vlagatelj umaknil po njenem vpisu v register.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe(EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe(EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.            Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG, ECON

- Imenovanje namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG, ECON

  1. 2) od poslancev,
  2. predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o italijansko zvenečih imenih (B8-0353/2018)

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

CULT

- Dominique Martin. Predlog resolucije o potrebi, da delodajalci, ki zaposlujejo neevropske državljane, prispevajo k usposabljanju evropskih državljanov in brezposelnih (B8-0354/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Dominique Bilde in Jean-Luc Schaffhauser. Predlog resolucije o uporabi smrtne kazni za Isro Al Ghomgham v Saudovi Arabiji (B8-0356/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o obsežnejši uporabi biorazgradljive plastike v kmetijstvu (B8-0357/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o celični terapiji za zdravljenje raka Car-T (B8-0358/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI


15. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor BUDG

- Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (2018/2114(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

odbor EMPL

- Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 - stališče Parlamenta v luči dogovora (2018/0166R(APP))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

odbor JURI

- Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (člen 39 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika), AFCO, PETI

odbor FEMM

- Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor JURI

- Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(mnenje: ECON, EMPL (člen 54 Poslovnika), IMCO)

Sprememba naslovov

odbor AFET

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2157(INI): “Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP”

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2116(INI): “Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju dejavnosti in mandatu posebnih predstavnikov EU”

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2117(INI): “Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede obrambe akademske svobode v zunanjem delovanju EU”

odbor CONT

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2152(INI): “Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – Boj proti goljufijam”

odbor ECON

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2100(INI): “Bančna unija - letno poročilo za leto 2018”


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bo zapisnik te seje predložil v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 22. oktobra 2018 do 25. oktobra 2018.


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.38.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov