Index 
Protokoll
PDF 274kWORD 78k
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 4.Paketet om strategin för offentlig upphandling (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
5.1.Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97
  
5.2.Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor
  
5.3.Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  
7.1.Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 (omröstning)
  
7.2.Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor (omröstning)
  
7.3.Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (omröstning)
  
7.4.Paketet om strategin för offentlig upphandling (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (omröstning)
  
7.6.Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (omröstning)
  
7.7.Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
7.8.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (omröstning)
  
7.9.Situationen i Jemen (omröstning)
  
7.10.Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (debatt)
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.13.


2. EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000078/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till rådet: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0404/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000074/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0402/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, Bernd Lange, för utskottet IMCO och Pier Antonio Panzeri, för utskottet INTA, till kommissionen: EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (B8-0403/2018)

Debatten hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 12 i protokollet av den 2.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty och Emma McClarkin, för ECR-gruppen, om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb och Bogdan Brunon Wenta, för PPE-gruppen, om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel och Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 4.10.2018.


3. Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen (2018/2853(RSP))

Debatten hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 14 i protokollet av den 2.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein och Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa och Fernando Ruas, för PPE-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná och Maria Lidia Senra Rodríguez, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 4.10.2018.


4. Paketet om strategin för offentlig upphandling (debatt)

Betänkande om paketet om strategin för offentlig upphandling [2017/2278(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Reimer Böge (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Tim Aker för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 4.10.2018.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 3.10.2018.)


5.1. Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97

Resolutionsförslag B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 och B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo och Jaromír Štětina redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Michaela Šojdrová och Mark Demesmaeker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Eduard Kukan och Carlos Iturgaiz.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 4.10.2018.


5.2. Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor

Resolutionsförslag B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 och B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Julie Ward för S&D-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Wajid Khan och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák och Paul Rübig.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 4.10.2018.


5.3. Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang

Resolutionsförslag B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 och B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes och László Tőkés redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor och Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová och Dubravka Šuica.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 4.10.2018.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman


6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.02.

Talare: Daniele Viotti och Dobromir Sośnierz.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0451/2018

(ersätter B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Clare Moody, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0375)

(Resolutionsförslag B8-0455/2018 bortföll.)


7.2. Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0456/2018

(ersätter B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Marina Albiol Guzmán, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir och Monica Macovei.

Antogs (P8_TA(2018)0376)

(Resolutionsförslagen B8-0458/2018 och B8-0469/2018 bortföll.)


7.3. Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0460/2018

(ersätter B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jo Leinen, för S&D-gruppen;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Bas Belder, för ECR-gruppen;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0377)

(Resolutionsförslag B8-0466/2018 bortföll.)


7.4. Paketet om strategin för offentlig upphandling (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om paketet om strategin för offentlig upphandling [2017/2278(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0378)


7.5. EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0379)


7.6. Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0380)


7.7. Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0381)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


7.8. EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0443/2018

Antogs (P8_TA(2018)0382)

(Resolutionsförslagen B8-0472/2018, B8-0473/2018 och B8-0474/2018/rev bortföll.)


7.9. Situationen i Jemen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0444/2018

(ersätter B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom och Elena Valenciano, för S&D-gruppen;

— Charles Tannock och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat och Marie-Pierre Vieu, för GUE/NGL-gruppen;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0383)

Inlägg:

Charles Tannock lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledmöter motsatte sig detta.


7.10. Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0400/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0384)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria och Momchil Nekov

Betänkande Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei och Seán Kelly

Betänkande Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov och Seán Kelly

EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri och Lola Sánchez Caldentey

Situationen i Jemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová och Mirosław Piotrowski.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.42.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000095/2018) från Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz och Josef Weidenholzer till kommissionen: Djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (B8-0410/2018)

Pavel Poc utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Maria Noichl för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet och Herbert Dorfmann.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


13. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 28 september 2018

(*) Namnet konfidentiellt

Martin Keatings (nr 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (nr 0702/2018); (*) (nr 0703/2018); (*) (nr 0704/2018); (*) (nr 0705/2018); (*) (nr 0706/2018); (*) (nr 0707/2018); (*) (nr 0708/2018); (*) (nr 0709/2018); (*) (nr 0710/2018); (*) (nr 0711/2018); (*) (nr 0712/2018); (*) (nr 0713/2018); (*) (nr 0714/2018); (*) (nr 0715/2018); (*) (nr 0716/2018); (*) (nr 0717/2018); (*) (nr 0718/2018); Ivan Zubović (nr 0719/2018); Violeta Gospodinova (nr 0720/2018); Eva Pakla (nr 0721/2018); Libor Fleischhans (nr 0722/2018); Mariapia Tolo (nr 0723/2018); (*) (nr 0724/2018); Konstantinos Stragkas (nr 0725/2018); Wolf Duttlinger (nr 0726/2018); (*) (nr 0727/2018); (*) (nr 0728/2018); Massimo Scarafia (nr 0729/2018); Alice Salvatore (nr 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (nr 0731/2018); (*) (nr 0732/2018); (*) (nr 0733/2018); Marco Bava (nr 0734/2018); Franco Brugnola (nr 0735/2018); (*) (nr 0736/2018); Boris Stein (nr 0737/2018); Giampiero Tola (nr 0738/2018); Giampiero Tola (nr 0739/2018); (*) (nr 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (nr 0741/2018); Jürgen Kirchner (nr 0742/2018); (*) (nr 0743/2018); (*) (nr 0744/2018); Ian Clayton (nr 0745/2018); Nicole Agius (nr 0746/2018); (*) (nr 0747/2018); (*) (nr 0748/2018); (*) (nr 0749/2018); Katherine Dolan (nr 0750/2018); Philippe Bravo (nr 0751/2018); Michael Pedersen (nr 0752/2018); (*) (nr 0753/2018); Hans Moerbeek (nr 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (nr 0755/2018); (*) (nr 0756/2018); (*) (nr 0757/2018); (*) (nr 0758/2018); Marco Bava (nr 0759/2018); Marcus Lauri (nr 0760/2018); (*) (nr 0761/2018); (*) (nr 0763/2018); (*) (nr 0764/2018); (*) (nr 0765/2018); (*) (nr 0766/2018); (*) (nr 0767/2018); Andreas Laggis (nr 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (nr 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (nr 0770/2018); (*) (nr 0771/2018); (*) (nr 0772/2018); (*) (nr 0773/2018); Thomas Cho (nr 0774/2018); (*) (nr 0775/2018); (*) (nr 0776/2018); León Fernando Del Canto González (nr 0777/2018); (*) (nr 0778/2018); (*) (nr 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (nr 0780/2018); Tudor Cârstoiu (nr 0781/2018); (*) (nr 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (nr 0783/2018); George Mihăilă (nr 0784/2018); (*) (nr 0785/2018); (*) (nr 0786/2018); Simon Gould (nr 0787/2018); Giacomo Pierini (nr 0788/2018); (*) (nr 0789/2018); Jerzy Warszyński (nr 0790/2018); Jan-Erik Hansen (nr 0791/2018); (*) (nr 0792/2018); (*) (nr 0793/2018); (*) (nr 0794/2018); (*) (nr 0795/2018); Daniel Hettrich (nr 0796/2018); (*) (nr 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (nr 0798/2018); (*) (nr 0799/2018); (*) (nr 0800/2018); (*) (nr 0801/2018); Giampiero Tola (nr 0802/2018); (*) (nr 0803/2018); (*) (nr 0804/2018); (*) (nr 0805/2018); (*) (nr 0806/2018); (*) (nr 0807/2018); (*) (nr 0808/2018); Marco Bava (nr 0809/2018); (*) (nr 0810/2018); (*) (nr 0811/2018); (*) (nr 0812/2018); (*) (nr 0813/2018); (*) (nr 0814/2018); (*) (nr 0815/2018); (*) (nr 0816/2018); (*) (nr 0817/2018); (*) (nr 0818/2018); (*) (nr 0819/2018); Antoine Domingues (nr 0820/2018); Thilo Hane (nr 0821/2018); Pierpaolo Volpe (nr 0822/2018); (*) (nr 0823/2018); (*) (nr 0824/2018); Emma Groman (nr 0825/2018); Oliver Lücke (nr 0826/2018); Olga Daskali (nr 0827/2018); Marco Bava (nr 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (nr 0829/2018); Andrea Hegenbart (nr 0830/2018); (*) (nr 0831/2018); (*) (nr 0832/2018); Allan Thomsen (nr 0833/2018); Sarah Fenwick (nr 0834/2018); (*) (nr 0835/2018); (*) (nr 0836/2018); Markus Baumgarth (nr 0837/2018); Klaus Samer (nr 0838/2018); Harald Hochmann (nr 0839/2018); Vladimir Okadar (nr 0840/2018); Fotios Batzios (nr 0841/2018); Carmelo Potenza (nr 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (nr 0843/2018); (*) (nr 0844/2018); (*) (nr 0845/2018).

Framställning nr 0762/2018 hade dragits tillbaka av framställaren efter det att den tagits upp i registret.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Utnämning av verkställande direktör för Efsi (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG, ECON

- Utnämning av biträdande verkställande direktör för Efsi (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG, ECON

2) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen) från ledamöterna

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om falska italienskklingande produktbeteckningar (B8-0353/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om behovet av att få arbetsgivare som anställer icke-EU-medborgare att bidra till utbildning av europeiska medborgare och arbetslösa (B8-0354/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde och Jean-Luc Schaffhauser. Förslag till resolution om tillämpning av dödsstraffet för Israa al-Ghomgham i Saudiarabien (B8-0356/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om en bredare användning av biologiskt nedbrytbar plast i jordbruket (B8-0357/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om cancerbehandling med CAR T-celler (B8-0358/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI


15. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

BUDG-utskottet

- Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (2018/2114(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL-utskottet

- Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse (2018/0166R(APP))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI-utskottet

- Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 39 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), AFCO, PETI

FEMM-utskottet

- Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 juni 2018)

JURI-utskottet

- Gränsöverskridande ombildningar, fusioner eller uppdelningar (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(rådgivande utskott: ECON, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO)

Ändring av titlar

AFET-utskottet

-Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2157(INI): ”Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp”

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2116(INI): ”Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter”

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2117(INI): ”Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder”

CONT-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2152(INI): ”Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier”

ECON-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet 2018/2100(INI): ”Bankunionen - årsrapport 2018"


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 22–25 oktober 2018.


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.38.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy