Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Страсбург

9. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69 в от Правилника за дейността)
CRE

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия AGRI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Докладчик: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Докладчик: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Докладчик: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- комисия INTA, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на [Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Докладчик: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди утре, 23 октомври 2018 г., полунощ, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

°
° ° °

Изказаха се: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey относно въпроса за сексуалния тормоз в Европейския съюз, включително в Европейския парламент (председателят направи уточнения относно приетите инициативи) и Elisabeth Morin-Chartier относно работата на Консултативния комитет, компетентен по въпроси, свързани с тормоза и неговото предотвратяването в Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност