Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 22. října 2018 - Štrasburk

9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
CRE

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor AGRI na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Zpravodaj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- výbor INTA na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- výbor LIBE na základě zprávy o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu]], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- výbor LIBE na základě zprávy o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 23. října 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

°
° ° °

Vystoupily: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey k otázce sexuálního obtěžování v Evropské unii, a to i v rámci Evropského parlamentu (předseda upřesnil přijaté iniciativy) a Elisabeth Morin-Chartier k činnosti poradního výboru zabývajícího se stížnostmi na obtěžování a prevencí obtěžování na pracovišti.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí