Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 22. oktober 2018 - Strasbourg

9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
CRE

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- AGRI, på grundlag af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN, på grundlag af betænknkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Ordfører: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Ordfører: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE, på grundlag af betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af [forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordning] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE, på grundlag af betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat den efterfølgende dag, tirsdag den 23. oktober 2018, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

°
° ° °

Talere: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey om spørgsmålet om sexchikane i Den Europæiske Union, herunder i Europa-Parlamentet, (formanden gjorde opmærksom på de vedtagne initiativer) og Elisabeth Morin-Chartier om arbejdet i det rådgivende udvalg, der behandler klager vedrørende chikane i Europa-Parlamentet.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik