Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 22. oktoober 2018 - Strasbourg

9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
Istungi stenogramm

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- AGRI-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Raportöör: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Raportöör: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse muudetud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (politsei- ja õiguskoostöö, varjupaik ja ränne) koostalitlusvõime raamistik ja muudetakse [määrust (EL) 2018/XX [Eurodaci määrus]], määrust (EL) 2018/XX [õiguskaitse valdkonda käsitlev SISi määrus], määrust (EL) 2018/XX [ECRIS-TCN-süsteemi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Raportöör: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE-komisjon, raporti põhjal, milles käsitletakse muudetud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi infosüsteemide (piirid ja viisad) koostalitlusvõime raamistik ning muudetakse nõukogu otsust 2004/512/EÜ, määrust (EÜ) nr 767/2008, nõukogu otsust 2008/633/JSK, määrust (EL) 2016/399, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2018/XX [ETIASe määrus], määrust (EL) 2018/XX [riigipiiri ületamise kontrolli valdkonda käsitlev SISi määrus] ja määrust (EL) 2018/XX [eu-LISA määrus] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, st teisipäeva, 23. oktoobri 2018. aasta südaööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

°
° ° °

Sõna võtsid Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey Euroopa Liidus ja muu hulgas Euroopa Parlamendis toimuva seksuaalse ahistamise teemal (president täpsustas võetud algatusi) ja Euroopa Parlamendis ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega tegeleva nõuandekomitee liige Elisabeth Morin-Chartier, kes rääkis tehtavast tööst.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika