Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d. - Strasbūras

9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
CRE

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- AGRI komitetas, remdamasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN komitetas, remdamasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų atliekoms skirtų uosto priėmimo įrenginių, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2018 m. spalio 23 d., antradienio, vidurnakčio, raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

°
° ° °

Kalbėjo: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey dėl seksualinio priekabiavimo Europos Sąjungoje, be kita ko, ir Europos Parlamente (pirmininkas nurodė, kokių iniciatyvų jau imtasi) ir Elisabeth Morin-Chartier dėl Priekabiavimo nagrinėjimo ir priekabiavimo prevencijos Europos Parlamente patariamojo komiteto atliekamų darbų.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika