Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris - Strasbūra

9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
CRE

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- AGRI komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018);

- TRAN komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Referente: Gesine Meissner (A8-0326/2018);

- IMCO komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Referents: Nicola Danti (A8-0318/2018);

- IMCO komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Referents: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018);

- INTA komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Referents: Christofer Fjellner (A8-0330/2018);

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Referents: Nuno Melo (A8-0348/2018);

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/TI, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Referents: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas – otrdienas, 2018. gada 23. oktobra, – pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.

°
° ° °

Uzstājās Terry Reintke, Soraya Post un Lola Sánchez Caldentey par seksuālu uzmākšanos Eiropas Savienībā, tostarp Eiropas Parlamentā (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus par pieņemtajām iniciatīvām), un Elisabeth Morin-Chartier par Padomdevējas komitejas par aizskarošu izturēšanos un šādas izturēšanās novēršanu Eiropas Parlamentā darbu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika