Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (Artikel69 quatervan het Reglement)
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie AGRI, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening(EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Rapporteur: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening(EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Commissie INTA, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen, dinsdag 23 oktober 2018, om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey over de kwestie van seksuele intimidatie in de Europese Unie, ook bij het Europees Parlement (de Voorzitter geeft nadere toelichting over de goedgekeurde initiatieven) en Elisabeth Morin-Chartier, over de werkzaamheden van het adviescomité Intimidatie en Voorkoming van intimidatie bij het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid